Koszty automatyki i telekomunikacji

5/5 - (2 votes)

Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich, wspólnych i pozostałych

Kod pozycji kosztów

Nazwa pozycji kosztów

I. Koszty bezpośrednie linii

1. Utrzymanie urządzeń SRK

330

Urządzenia kluczowe

331

Urządzenia mechaniczne z sygnalizacją kształtową

332

Urządzenia mechaniczne z sygnalizacją świetlną

333

Urządzenia elektryczne suwakowe

334

Urządzenia przekaźnikowe

335

Urządzenia komputerowe

336

Urządzenia zasilające SRK

340

Urządzenia samoczynnej blokady liniowej

341

Urządzenia samoczynnej blokady przejazdowej

342

Urządzenia przejazdowe obsługiwane

343

Półsamoczynna blokada liniowa

344

Urządzenia do kontroli hamowania pociągów oraz inne systemy informacji tor – pojazd

345

Urządzenia zdalnego sterowania

2. Utrzymanie urządzeń łączności liniowej

370

Teletechniczne linie napowietrzne

371

Teletechniczne linie kablowe

372

Teletechniczne linie światłowodowe

373

Urządzenia teletransmisyjne

374

Urządzenia radiołączności liniowej

375

Systemy kontroli dyspozytorskiej

3. Inne koszty linii

549

Akcja odśnieżna

II. Koszty wspólne

1. Utrzymanie urządzeń stacji rozrządowych zautomatyzowanych

350

Hamulce torowe

351

Urządzenia nastawiania zwrotnic i sygnałów

352

Urządzenia automatycznego sterowania hamulcami torowymi i zwrotnicami oraz według długości torów kierunkowych

2. Utrzymanie urządzeń łączności na posterunkach ruchu

360

KATS

361

KADS

362

Urządzenia radiołączności stacyjnej

363

Urządzenia telekomunikacyjne

364

Urządzenia informacji podróżnych

365

Urządzenia transmisyjne danych

366

Kable lokalne

367

Urządzenia telewizji przemysłowej

368

Pozostałe urządzenia łączności

369

Urządzenia zasilające łączności

3. Utrzymanie urządzeń i maszyn technicznych

376

Maszyny, urządzenia, przyrządy pomiarowe do obsługi urządzeń SRK

377

Maszyny, urządzenia, przyrządy pomiarowe do obsługi urządzeń łączności

378

Specjalistyczne zestawy przyrządów pomiarowych

379

Wagony pomiarowe

4. Utrzymanie pojazdów szynowych

555

Pojazdy szynowe z napędem silnikowym

556

Pojazdy szynowe bez napędu silnikowego

III. Koszty pozostałe

1. Inne koszty

554

Wagony techniczno – gospodarcze

557

Eksploatacja pojazdów transportu drogowego

558

Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego

559

Inne koszty gospodarki samochodowej

567

Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego

2. Koszty wydziałowe

301-305

Koszty administracyjne

306-312

Koszty ogólnoprodukcyjne

319-322

Koszty magazynowania materiałów

         Koszty wspólne rozlicza się następująco:

  • koszty urządzeń stacji rozrządowych zautomatyzowanych – Oddział Automatyki zalicza do tych linii, do których zostały zakwalifikowane tory stacji rozrządowych (zgodnie z Instrukcją D – 29).
  • koszty utrzymania urządzeń łączności na posterunkach ruchu ustala się następująco:

–     należy określić rodzaj tych urządzeń występujących na badanej linii lub odcinku;

–     ustalić koszt poszczególnych jednostek technicznych (z tytułu amortyzacji
i utrzymania) w rozbiciu na koszt jednostkowy, dzieląc sumę kosztów danej grupy urządzeń w jednostce worg przez liczbę odpowiadających im jednostek technicznych w worg;

–     średni koszt jednostki technicznej zróżnicowany jak wyżej, należy pomnożyć przez liczbę jednostek technicznych ustalanych na linii w danej grupie urządzeń;

  • koszty utrzymania urządzeń i maszyn technicznych przypadające na linię należy obliczyć według udziałów kosztów utrzymania i napraw urządzeń SRK i łączności linii w analogicznych kosztach jednostki worg;
  • koszty utrzymania i napraw wagonów pomiarowych rozlicza się proporcjonalnie do czasu pracy przypadającego na linię.

Podział kosztów badanej linii lub odcinka na ruch pasażerski i towarowy

Obliczone koszty bezpośrednie i wspólne linii dotyczące utrzymania i napraw urządzeń SRK i łączności, z wyjątkiem amortyzacji, dzieli się na ruch pasażerski i towarowy proporcjonalnie do liczby wykonanych pociągo – km na linii. Koszty amortyzacji dzieli się proporcjonalnie do liczby wykonanych pociągo – godz. na linii. Pozostałe koszty (poza w/w) dzieli się proporcjonalnie do liczby pociągo – km wykonanych na linii.

Wielkość mierników będących kryteriami podziału kosztów, podaje ROS.