O nas

5/5 - (3 votes)

Całkiem za darmo prezentujemy prace magisterskie, licencjackie i zaliczeniowe zawierające różnego rodzaju analizy. Prace nie są najnowsze, ale przecież nie mają służyć jako gotowiec, ale jako wzór do napisania własnej pracy.


P. Senge „Piąta dyscyplina“

K. Aspinwall, M. Pedler „Przedsiębiorstwo uczące się”

A.K. Koźmiński „Analiza systemowa”

A. De Bono „Myślenie kreatywne i lateralne”

G. Morgan „Obrazy organizacji”


Opracowania książkowe

 1. Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1992.
 2. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody Badania Koniunktury Gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii.Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000.
 4. Callahan G., Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do szkoły austriackiej, Fijor Publishing, Warszawa 2004.
 5. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak E., Rapacki R., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1998.
 6. Duda S., Mamcarz H., Pakuła A., Ekonomia, Morpol, Lublin 2002.
 7. Elementarne zagadnienia ekonomii, pod red. Milewski R., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 8. Friedman M., Intrygujący pieniądz. Z historii systemów monetarnych, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994.
 9. Hoppe H.H., Hulsmann J.G. , Block W., Against Fiduciary Media, Quarterly Journal of Austrian Economics, numer 1, tom 1.
 10. Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Makowski Z., Koniunktura Gospodarcza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 11. Hultenberg N., Hoppe H.H., Rothbard M. N., Salerno J.T., Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy, Fijor Publishing, Warszawa 2004.
 12. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność“, Gdańsk 1993.
 13. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 14. Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2005.
 15. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 16. Keynes J.M., The economic conseąuences of the peace, Brace and Howe Nowy Jork 1920.
 17. Mises L. von, Ekonomia i polityka. Wykład elementarny, Fijor Publishing, Warszawa 2006.
 18. Mises L. von, Haberler G., Rothbard M.N., Hayek F.A., The austrian theory of the trade cycle, Mises Institute 1996.
 19. Mises L. von, Human action: a treatise on economics, The Foundation of Economic Education, New York 1996.
 20. Mises L. von, The theory of money and credit, Foundation for Economic Education, New York 1971.
 21. Orłowska R., Pangsy-Kania S., Cykle koniunkturalne – teoria, analiza i praktyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 22. Polityka gospodarcza, pod red. Henryk Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 23. Rothbard M.N., O nową wolność. Manifest libertariański, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa 2004.
 24. Rothbard M.N., Tajniki bankowości. Podręcznik akademicki, Fijor Publishing, Warszawa 2007.
 25. Rothbard M.N., Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza, Fijor Publishing, Warszawa 2005.
 26. Schumpeter J.A., History of economic analysis, Oxford University Press New York 1954.
 27. Sedillot R., Moralna i niemoralna historia pieniądza, Larousse, Warszawa 1997.
 28. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 29. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 30. Wieser F. von, Natural value, Augustus M. Kelley, Nowy Jork 1997.
 31. Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 32. Woodward B., Alan Greenspan, FED i amerykański boom, CeDeWu, Warszawa 2002.
 33. Artykuły
 34. Clark J.B., Yale Review „The Genesis of capital”, nr 2, 1983.
 35. The Economist, „The mandarins of money”, nr 8541, z dnia 11.08.2007.

W rozdziale tym przedstawione zostaną metody analizy finansowej przedsiębiorstwa wykorzystywane również w prognozowaniu bankructwa. Pierwsza część rozdziału jest poświęcona analizie wskaźnikowej. Wyjaśniona jest istota analizy wskaźnikowej i możliwości jej zastosowania. Pierwszy podrozdział zawiera też syntetyczny opis wskaźników najczęściej spotykanych i przydatnych w praktyce. W drugiej części rozdziału skupiono się na metodach ilościowych, które znalazły zastosowanie w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw. Zostały nakreślone zasady tworzenia i wykorzystywania modeli powstałych na gruncie wielokryterialnej analizy statystycznej.

Zainteresowanie analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie ogranicza się tylko do jego kierownictwa, władz i udziałowców. Oceną tej sytuacji interesują się także różni partnerzy firmy, uzależniając od jej wyników współpracę produkcyjną, handlową czy finansową. Wielkość majątku i kapitału własnych oraz zdolność firmy do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych stanowi dla partnerów podstawę do oceny ryzyka finansowego współpracy.

Każde przedsiębiorstwo, aby prowadzić działalność gospodarczą musi dysponować odpowiednim majątkiem. W związku z tym właściciele wnoszą do firmy odpowiednie kapitały w postaci gotówkowej lub rzeczowej. Ich uzupełnieniem mogą być obce środki finansowe, uzyskiwane w formie kredytów bankowych lub handlowych oraz pożyczek zaciągniętych bezpośrednio na rynku pieniężnym lub kapitałowym dzięki emisji krótkoterminowych papierów dłuższych lub obligacji.

Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy określa się mianem finansów przedsiębiorstwa. Kierownictwo firmy może i powinno prowadzić odpowiednią działalność organizacyjną, decyzyjną i kontrolną w sferze finansów, kształtującą zjawiska ekonomiczne w firmie w sposób stwarzający szansę uzyskania najkorzystniejszych wyników działalności.

Celowi temu służy zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Polega ono na pozyskaniu źródeł finansowania działalności firmy oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych tak, aby maksymalizować korzyści przypadające udziałowcom firmy. Przy podejmowaniu decyzji finansowych niezbędne są umiejętności techniczne, interpersonalne, koncepcyjne oraz umiejętności diagnostyczno-analityczne. Pozwalają one na rozpoznawanie przyczyn powstałych problemów, koncentrowanie się na najważniejszych z nich i zaprojektowanie najwłaściwszego postępowania w danej sytuacji.

Podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa sprowadza się do dokonywania ciągłych wyborów między istniejącymi możliwościami przy stosowaniu kryteriów, ułatwiających najbardziej satysfakcjonujący w danych warunkach wybór. Wymaga to nie tylko znajomości systemu finansów, ale także stosowania odpowiednich narzędzi ekonomicznych.

Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji staje się ocena finansowa oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W polskich warunkach ocena taka jest potrzebna nie tylko do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstw, ale również do badania ich kondycji finansowej i wyceny wartości majątku. Określenie strategii przedsiębiorstwa i jej realizacja, gwarantuje sukces, wywołuje rzeczywiste zapotrzebowanie na analizę finansową. Obecnie zmiany a podejściu do analizy ekonomiczno-finansowej stanowią więc niezbędny warunek opanowania przez przedsiębiorstwo umiejętności elastycznego przystosowania się do założonych i dynamicznych warunków gospodarowania.

Przydatność analizy finansowej w zarządzaniu i dla rozwoju przedsiębiorstw zależy od wielu czynników. Przede wszystkim należy określić cel i zakres analizy. Dane do badania muszą być kompletne i zgodne z realnym stanem firmy. Jeżeli udostępniony materiał źródłowy będzie bez zastrzeżeń, a cel i zakres analizy zostaną precyzyjnie określone, to wszystkie dalsze prace zależą od profesjonalizmu analityka.

Kolejnym narzędziem niezbędnym dla rozwoju firmy jest planowanie finansowe, które powinno być świadomym, z góry zaplanowanym sterowaniem procesami pieniężnymi.

Umiejętne posługiwanie się tymi narzędziami w procesach decyzyjnych jest konieczna zwłaszcza w warunkach coraz szerszego wykorzystywania ich przez konkurencyjne firmy.

W niniejszym blogu wykażemy znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstw oraz przestawimy podstawowe wskaźniki efektywności finansowej firm.

Blog został podzielony na cztery części. Pierwsza podejmuje problemy rozwoju przedsiębiorstw. Zostaną tu przedstawione podstawowe czynniki warunkujące rozwój firm i znaczenie planowania działalności dla przyszłości przedsiębiorstwa.

Tematem drugiej jest istota analizy finansowej i jej znaczenie w procesie zarządzania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Trzecia część natomiast podejmuje problem analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

W ostatniej części zostaną przedstawione wskaźniki efektywności finansowej przedsiębiorstwa oraz sposoby oceny płynności finansowej firmy.