Zakończenie pracy magisterskiej

5/5 - (2 votes)

Coraz więcej ludzi uczy się, jak inwestować własne pieniądze. Niektórzy robią to, aby uniknąć płacenia opłat pośrednikom inwestycyjnym, które zwykle stanowią znaczną część zysków z dywidend. Niektórzy natomiast robią to, bo to lubią. Łączą przyjemne z pożytecznym, ponieważ obserwowanie akcji może być dochodowym zajęciem.

Gra na giełdzie nie jest sprawą prostą. Wymaga przede wszystkim bardzo dokładnego obserwowania zachowania rynku, ponieważ efektywność inwestycji jest ściśle związana z aktywnością gospodarczą społeczeństwa. Ceny akcji zachowują się lepiej w okresach rozkwitu gospodarczego. Nie wszystkie branże i nie wszystkie spółki prosperują tak samo, dlatego też ostateczny wybór należy do inwestora, który musi oszacować wpływ zmiennych warunków otoczenia gospodarczego na konkretne przedsiębiorstwa. W tym celu szeroko wykorzystywane są różnego rodzaju analizy.

Opracowanie to dowodzi, że inwestując pieniądze w akcje warto oprzeć swoje decyzje na analizach rynku papierów wartościowych. Badane techniki, zarówno analiza techniczna jak i analiza fundamentalna, właściwie zastosowane mogą sprawić, że decyzje inwestora, co do sposobu gry na giełdzie staną się bardziej efektywne.

W drugim rozdziale pracy ukazano analizę techniczną jako krótkookresową analizę opłacalności inwestowania w akcje, dokonywaną na podstawie wykresów zmian cen akcji, obrotów i wielkości zleceń. Metoda ta jest bardzo rozpowszechniona, ponieważ pozwala inwestorowi określić prawdopodobne zmiany kursów cen akcji na podstawie oceny ich zachowania w przeszłości. Stwierdzenie to pozwala na sformułowanie tezy (efektywna gra na giełdzie nie jest tylko zasługą szczęśliwych, ale nieprzemyślanych decyzji, lecz decyzji podjętych w oparciu o analizę rynku) zawartej w wstępie do niniejszego opracowania.

Analiza techniczna nie uwzględnia natomiast wpływu na ceny akcji takich czynników jak np.: zmiana polityki monetarnej i fiskalnej, ogólna sytuacja gospodarcza i nastroje z nią związane, szczególnie wydarzenia polityczne i gospodarcze na świecie, pozycja finansowa spółki i koniunktura w branży, do której należy. Z tego powodu jest ona poddawana krytyce, zwłaszcza przez zwolenników analizy fundamentalnej. Analiza fundamentalna jest to metoda określania opłacalności inwestycji w akcje na podstawie oceny kondycji finansowej spółki, jej stabilności na rynku oraz perspektyw rozwojowych. Przeciwnie do analizy technicznej przydatna jest do inwestycji długookresowych. Opiera się przede wszystkim na analizie sprawozdań finansowych, pozwalających oszacować wielkość zysków spółki przeszłości oraz przewidzieć ruchy cen akcji. Dowodzi to, że istnieją bardzo silne korelacje pomiędzy wynikami finansowymi spółek a cenami ich akcji. Jest to kolejny argument potwierdzający tezę, że efektywna gra na giełdzie musi być poprzedzona dokładnym przeanalizowaniem rynku akcji, a inwestor przed podjęciem decyzji powinien prześledzić prognozy i analizy rynku papierów wartościowych.

Każdy inwestor giełdowy, zarówno ten, który grę na giełdzie traktuje jako formę relaksu, jak i ten, którym kierują cele czysto finansowe, jeżeli myśli o pomnożeniu zainwestowanych pieniędzy na Giełdzie Papierów Wartościowych, powinien opierać swoje decyzje na różnego rodzaju prognozach i analizach. Bowiem mogą one w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia zysków.

Dodaj komentarz