Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność do regulowania zobowiązań

5/5 - (4 votes)

Istnieje wiele wskaźników, które mogą być używane do określenia efektywności działalności gospodarczej i zdolności do regulowania zobowiązań przedsiębiorstwa. Najważniejsze to:

  1. Rentowność: Rentowność netto, rentowność przed opodatkowaniem, rentowność aktywów, rentowność sprzedaży. Te wskaźniki pokazują, jak dobrze przedsiębiorstwo generuje zyski w stosunku do swoich przychodów lub aktywów.
  2. Zadłużenie: Wskaźnik długu do aktywów, wskaźnik długu do kapitału własnego. Te wskaźniki pokazują, jak dużo przedsiębiorstwo pożyczyło w stosunku do swoich aktywów lub kapitału własnego.
  3. Przepływy pieniężne: Przepływ gotówki z działalności operacyjnej, przepływ gotówki z inwestycji, przepływ gotówki z finansowania. Te wskaźniki pokazują, ile gotówki przedsiębiorstwo generuje z działalności operacyjnej, jakie ma wydatki na inwestycje oraz jakie ma źródła finansowania.
  4. Rynkowe: Kurs akcji, cena do wartości księgowej, cena do wartości księgowej na jedną akcję. Te wskaźniki pokazują, jak inwestorzy oceniają przedsiębiorstwo na podstawie jego wyników finansowych i perspektyw przyszłych.
  5. Efektywność: Wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik rotacji należności. Te wskaźniki pokazują, jak szybko przedsiębiorstwo obraca swoimi aktywami, jak szybko sprzedaje swoje produkty i jak szybko otrzymuje płatności od swoich klientów. Wskaźniki te pozwalają na określenie efektywności zarządzania aktywami i kontroli zobowiązań przez przedsiębiorstwo.

Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej Firmy handlowej Gwiazda S.A. za lata 2018 – 2020 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Spółki

Wyszczególnienie

2018

2019

2020

Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale

[(zysk nett / średni stan funduszy własnych) x 100 %]

97,9 %

74,3 %

48,9 %

Stopa zwrotu z aktywów

[(zysk netto / średni stan aktywów ogółem) x 100 %]

31,2 %

28,3 %

24,8 %

Rentowność sprzedaży

[(zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x 100 %]

13,7 %

16,1 %

15,2 %

Rentowność działalności operacyjnej

[(zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży) x 100 %]

14,4 %

15,5 %

13,7 %

Rentowność brutto

[(zysk brutto / przychody ze sprzedaży) x 100 %]

12,4 %

13,0 %

12,6 %

Rentowność netto

[(zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100 %]

7,7 %

8,2 %

9,0 %

Porównywalne dane finansowe Spółki

Podstawowe dane finansowe Spółki za lata 2018 – 2020 przedstawiono poniżej.

Tabela 1. Wybrane pozycje z rachunku wyników Spółki

Wyszczególnienie

2018

2019

2020

Przychody ze sprzedaży (tys. zł)

33.550

50.847

50.102

Zysk na działalności operacyjnej (tys. zł)

4.828

7.903

6.846

Zysk przed opodatkowaniem (tys. zł)

4.144

6.630

6.317

Zysk netto (tys. zł)

2.581

4.154

4.502

Aktywa razem (tys. zł)

12.220

17.088

19.155

Zobowiązania razem (tys. zł)

7.836

9.098

7.038

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł)

6.323

8.825

6.765

Aktywa netto (tys. zł)

3.803

7.375

11.056

Kapitał akcyjny (tys. zł)

100

2.100

6.000

Liczba akcji (sztuki)

100.000

2.100.000

6.000.000

Dodaj komentarz