Ocena rentowności Spółki

5/5 - (3 votes)

Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Spółki w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Wskaźniki rentowności Spółki

Wyszczególnienie

2018

2019

2020

Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł)

33.550

50.847

50.102

Rentowność sprzedaży

13,7 %

16,1 %

15,2 %

Rentowność działalności operacyjnej

14,4 %

15,5 %

13,7 %

Rentowność działalności gospodarczej

12,3 %

13,0 %

12,6 %

Rentowność brutto

12,4 %

13,0 %

12,6 %

Rentowność netto

7,7 %

8,2 %

9,0 %

Rentowność aktywów ogółem

31,2 %

28,3 %

24,8 %

Rentowność kapitału własnego

97,9 %

74,3 %

48,9 %

  1. Wskaźniki rentowności – stosunki odpowiednich wielkości zysków do przychodów ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów
  2. wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniego stanu aktywów (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu)
  3. wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniego stanu kapitałów własnych (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i na koniec analizowanego okresu) pomniejszonych o zysk roku obrotowego

Przychody ze sprzedaży osiągane przez Spółkę dynamicznie rosły w latach 2018 – 2019. Zahamowanie tempa wzrostu sprzedaży, nastąpiło w 2020 roku.

Rentowność osiągana przez Spółkę na wszystkich poziomach wyniku finansowego była wysoce dodatnia i również wykazywała tendencję wzrostową w latach 2018 – 2019. Wzrost rentowności netto w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego jest wynikiem relatywnie niższych obciążeń wyniku Spółki zmniejszeniami obowiązkowymi.

Rentowność aktywów ogółem, choć systematycznie zmniejszała się w wyniku wzrostu aktywów Spółki w miarę rozwoju jej działalności, kształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie.

Rentowność kapitałów własnych zmniejszała się na skutek wyższej dynamiki przyrostu kapitałów Spółki (podniesienie kapitałów zapasowego i rezerwowego w 2018 r., podwyższenie kapitału akcyjnego w 2019 r.) niż dynamiki osiąganych zysków, jednak wskaźnik ten pozostawał na szczególnie wysokim poziomie.

Dodaj komentarz