Wyniki finansowy przedsiębiorstwa

5/5 - (1 vote)

Wyniki finansowy przedsiębiorstwa z całokształtu jego działalności, ujęty w wielkościach bezwzględnych, jest sumą algebraiczną wyników zwyczajnych i wyników nadzwyczajnych.

Wyniki zwyczajne pochodzą z celowo podejmowanych przez przedsiębiorstwo operacji gospodarczych: produkcyjnych, handlowych lub finansowych. Są one ogólną różnicą między przychodami a kosztami. Wyniki nadzwyczajne natomiast powstają w wyniku zdarzeń, których wystąpienia lub rozmiarów nie można przewidzieć. Przyczyną ich są najczęściej różne zakłócenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Wynik zwyczajny w rachunku zysków i strat określony jest jako zysk lub strata brutto na działalności gospodarczej. Jest on różnicą z ogólnego porównania sumy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów, operacji finansowych, pozostałej sprzedaży oraz ewentualnych dotacji przedmiotowych z ogólną sumą kosztów uzyskania tych przychodów. Zysk brutto na działalności gospodarczej, jako wynik zwyczajny powiększony o zyski nadzwyczajne, a pomniejszony o straty nadzwyczajne, tworzy w rezultacie zysk lub stratę brutto. Ten wynik jest zarazem syntezą wyników zwyczajnych i nadzwyczajnych osiągniętych przez przedsiębiorstwa. Natomiast zysk lub strata brutto skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia z tytułu opłaconego podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń. Tak obliczony zysk jest zyskiem netto i stanowi rezultat podsumowujący całokształt działalności przedsiębiorstwa. W spółkach prawa handlowego osiągnięty zysk netto może podlegać podziałowi na dywidendę dla akcjonariuszy lub udziałowców oraz część zysku pozostawioną na cele dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych może obejmować analizę porównawczą, analizę przyczynową. Analiza porównawcza ma zazwyczaj charakter wstępny i obejmuje głównie ocenę dynamiki i struktury podstawowych składników rachunku zysków i strat. Natomiast w analizie przyczynowej na uwagę zasługuje rozpatrywanie wpływu odpowiednich czynników na poszczególne elementy obliczeniowe zysku lub straty, osiągniętych z całokształtu działalności przedsiębiorstwa.1

Wynik finansowy w wielkościach względnych jest relacją jego kwoty bezwzględnej do obrotu lub zaangażowanych zasobów. Takie relatywne wielkości nazywane są wskaźnikami rentowności i stanowią podsumowujący element analizy wskaźnikowej. Wśród wskaźników rentowności można wyróżnić: wskaźnik rentowności obrotu, rentowność majątku, kapitału własnego w ujęciu globalnym i jednostkowym oraz wskaźniki rentowności zasobów osobowych.


1 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie…, s. 96-97.