Wyniki przeprowadzonej analizy

Głosuj na tę pracę

Wyniki przeprowadzonej analizy, wskazują na poprawę kondycji finansowej X  Sp. z o.o., w roku 1999 w stosunku do roku 1998.

Działalność w 1999 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 2.391 tys. zł. co oznacza realne zwiększenie  o 26,71 % w stosunku do 1998 r.

Na wzrost zysku istotny wpływ wywarło nie tylko zwiększenie przychodów ze sprzedaży, ale także obniżenie poziomu kosztów, tzn. ich wolniejszy od sprzedaży wzrost.

Tę poprawę efektywności gospodarowania potwierdzają syntetyczne wskaźniki rentowności, które ukształtowały się następująco:

1998 rok

1999 rok

  rentowność   sprzedaży

4,66 %

5,08 %

  rentowność   majątku (kapitału całkowitego)

10,04 %

12,69 %

  rentowność   kapitału własnego

44,07 %

49,46 %

Wzrost rentowności sprzedaży, osiągnięty głównie dzięki zintensyfikowanej sprzedaży, wpłynął również na poprawę rentowności zaangażowanego majątku.

W analizowanym okresie wszystkie wskaźniki płynności wykazały tendencję zwyżkową, a więc zdolność Spółki do terminowej spłaty zobowiązań znacznie się poprawiła.

Produktywność majątku ogółem, wzrosła i kształtowała się na 2,15 w 1998 r i 2,49 w 1999 r. Natomiast produktywność majątku trwałego była znacznie wyższa – odpowiednio 15,16 i 20,48. Na podobnym poziomie jak produktywność majątku ogółem ukształtował się wskaźnik produktywności majątku obrotowego, którym obracano 2,5 razy w 1998 roku i 2,9 razy w 1999.

Analizując strukturę kapitałową Spółki można zaobserwować duże zaangażowanie kapitału obcego, zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego, w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Kapitał obcy stanowił 77 % w 1998 roku i 74 % kapitału całkowitego. Kapitał obcy był zatem podstawowym źródłem finansowania środków gospodarczych.

W związku z powyższym, wskaźnik zadłużenia, obrazujący relację kapitału obcego do kapitału własnego, wynosił aż 3,4 w 1998 r. i nieco niżej 2,9 w 1999 r., a taka skala zadłużenia oznacza duże ryzyko finansowe.

Reasumując przedstawione wyżej wyniki badania obejmujące dwuletni okres działalności, pomimo dość dużego ryzyka finansowego i niskiej płynności, należy pozytywnie ocenić poprawę kondycji finansowej, a także perspektywy dalszego rozwoju analizowanej jednostki gospodarczej.