Przykładowy bilans przedsiębiorstwa

Głosuj na tę pracę

Tabela 1. Bilans (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2000

31.12.1999

31.12.1998

AKTYWA

I.

Majątek   trwały

4.670

5.469

3.512

1.

Wartości   niematerialne i prawne

27

16

11

2.

Rzeczowy   majątek trwały

4.643

5.453

3.501

3.

Finansowy   majątek trwały

4.

Należności   długoterminowe

II.

Majątek   obrotowy

14.404

11.565

8.671

1.

Zapasy

6.147

5.860

3.603

2.

Należności

5.474

3.781

4.845

3.

Akcje   własne (udział) do zbycia

4.

Papiery   wartościowe przeznaczone do obrotu

5.

Środki   pieniężne

2.783

1.924

223

III.

Rozliczenia   międzyokresowe czynne

81

54

36

Aktywa   razem

19.155

17.088

12.219

PASYWA

I.

Kapitał   własny

11.056

7.376

3.804

1.

Kapitał   akcyjny (zakładowy)

6.000

2.100

100

2.

Należne   wypłaty na poczet kapitału

3.

Kapitał   zapasowy

551

219

219

4.

Kapitał   rezerwowy z aktualizacji wyceny

5.

Pozostałe   kapitały rezerwowe

3

903

903

6.

Nie   podzielony zysk z lat ubiegłych

7.

Zysk   netto roku bieżącego

4.502

4.154

2.581

II.

Rezerwy

631

575

324

III.

Zobowiązania

7.038

9.098

7.836

1.

Zobowiązania   długoterminowe

273

273

1.513

2.

Zobowiązania   krótkoterminowe

6.765

8.825

6.323

IV.

Rozliczenia   międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

430

39

256

Pasywa   razem

19.155

17.088

12.219

 

Dodaj komentarz