Grupowe rozwiązywanie problemów w organizacji

5/5 - (1 vote)

1. W  procesie   komunikowania   się  przełożeni powinni kreować środowisko sprzyjające   grupowemu   rozwiązywaniu   problemów. Prowadzą do tego określone działania:

motywowanie-  członkowie  grupy muszą odczuwać  chęć  i  potrzebę uczestniczenia w jej pracy, muszą mieć przekonanie, że spotkanie jest celowe i konieczne.

wybór właściwego miejsca- spotkania i odpowiedni sposób aranżacji wnętrza:

 • dbałość o odpowiedni stopień spoistości grupy;
 • wprowadzanie i utrwalanie norm
 • posługiwanie się najbardziej efektywną w danej sytuacji siecią komunikowania się
 • wybór właściwej metody podejmowania decyzji

2.    Kolejnym warunkiem jest przygotowanie terminowego planu działania dla grupy.

Każdy członek grupy powinien odpowiednio wcześniej przed   właściwym   spotkaniem   otrzymać   komplet   materiałów, zawierających informacje na temat przedmiotu i celu spotkania, tematów,  które będą na nim poruszane,  osób,  które szczególnie starannie  powinny  się  do  nich  przygotować  itd.  Jednocześnie kierownik  powinien  przygotować  dla  siebie  szczegółowy  plan, zgodnie  z  którym  będzie  prowadził  spotkanie.  Jeśli  temat spotkania jest kontrowersyjny i może wywołać duże różnice zdań, to kierownik jeszcze przed spotkaniem powinien zapewnić sobie poparcie osób cieszących się dużym autorytetem.

3.   Przełożony powinien także dostosować własny styl przywództwa do konkretnej sytuacji i charakteru grupy. We właściwych do sytuacji proporcjach, powinien zatem:

 • wspierać  podwładnych  i  wzbudzać  w  nich  poczucie  własnej wartości
 • ułatwiać wzajemne oddziaływania i zachęcać członków grupy do utrzymywania bliskich kontaktów
 • kłaść nacisk na cele, tzn. umiejętnie wzbudzać pożądany poziom zainteresowania osiąganiem wysokich wyników
 • ułatwiać   pracę   wyjaśniać   wątpliwości,   sterować   pracą, pozyskiwać zasoby,  planować,  określać i rozdzielać zadania, koordynować itd.

4. Przełożony powinien sobie uświadomić i określić role niezbędne dla  sprawnego  funkcjonowania  grupy.  Część  z  nich  powinien przypisać sobie,  a pozostałe w sposób naturalny lub narzucony powinni przyjąć członkowie grupy. Kierownik powinien liczyć się z tym,  że  niektórzy  podwładni  mogą  spełniać  role  obniżające skuteczność pracy grupy.

5. Ważna jest również umiejętność wykorzystywania konfliktów przez kierownika. Konflikty przynoszą przecież nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki. Otóż uczestnicy zmuszeni zostają do jasnego i precyzyjnego określania  swoich stanowisk,  stałego analizowania własnych punktów widzenia, utrzymania wysokiego poziomu uwagi i zainteresowania   wypowiedziami .  innych   osób,   uczenia   się tolerancji. Poza tym pewien poziom pobudzenia emocjonalnego, tak typowy dla sytuacji konfliktowych, sprzyja oryginalności pomysłów rozwiązania danego problemu.

6. Kolejnym warunkiem zwiększenia  komunikacyjnej  sprawności  grupy jest   zastosowanie przez menadżera technik efektywnego interpersonalnego komunikowania się. Część z nich opiera się na założeniu, że skuteczne komunikowanie się z innymi ludźmi wymaga dopasowania się do ich werbalnych i niewerbalnych zachowań. Do technik tych zalicza się:[1]

ODZWIERCIEDLANIE NIEWERBALNE – technika ta polega na upodobnieniu własnych zachowań, do niektórych zachowań niewerbalnych członków grup. Jest jedno ale nikt ma nie wiedzieć, że ich zachowanie jest odzwierciedlane,  naśladowane.  Odzwierciedlanie  może  obejmować postawę ciała, specyficzne gesty, rytm oddychanie oraz ton głosu i tempo mówienia.

DOPASOWYWANIE WERBALNE- polega na upodobnieniu własnego języka do niektórych elementów języka podwładnych. Zabieg taki jest zgodny z jedną z zasad skutecznego porozumiewania się, w myśl której z ludźmi należy rozmawiać ich własnym językiem.

TECHNIKA    SKUTECZNEJ    ARGUMENTACJI- jej    stosowanie    przez przełożonego   uczy członków grupy,  iż najważniejsze w procesie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji jest przekonanie, a nie pokonanie innych członków grupy.

STOSOWANIE METAFOR I CYTATÓW- za pomocą przenośni lub porównani można  dostarczyć  podwładnym  ważnych  wskazówek,  zmieniających niekiedy sposób ich myślenia. Cytaty z kolei zwiększają ważność i wiarygodność wypowiedzi.

TECHNIKA RESPEKTOWANIA HIERARCHII WARTOŚCI PODWŁADNYCH.

TECHNIKA ZDOBYWANIA SYMPATII – jej rola wynika z faktu,  że ludzie chętnie  i  skutecznie  komunikują  się  z  osobami,  do  których odczuwają, sympatię.

TECHNIKA  SYSTEMATYZOWANIA DYSKUSJI-i  permanentnego  odwoływania się do podstawowego celu, który musi być osiągnięty.

TECHNIKA SKUTECZNEGO SŁUCHANIA-pozwala na właściwe  zrozumienie członków grupy. Ponadto wysłuchanie podwładnego i upewnienie go, że  został,  właściwie  zrozumiany,  dostarcza  mu  satysfakcji. Słuchanie może być również skuteczną techniką radzenia sobie z negatywnymi emocjami członków grupy.

Dodatkowym powodem do zmartwień może być nakaz wprowadzenia zmian wewnątrz grupy. Ludzie słyną z tego,  że nie lubią zmian i przeważnie  starsi pracownicy boją się nowości.  Jest  kilka  cech na  które powinien zwrócić uwagę kierownik, są to obawy ludzi:

 • przed zakłóceniem rytmu i przyzwyczajeń
 • lęk przed niepowodzeniem
 •  niejasność celu
 • niewspółmierność zmian do wysiłku w to włożonego
 • zmiana niesie za sobą czyjąś stratę
 • tradycja jest hamulcem do przeprowadzenia zmian Aby wprowadzić zmiany kierownik powinien dokładnie przeanalizować sytuację uwzględniając byt pracowników oraz dobro wykonanej pracy.

Poniżej  zamieszczono  kilka  pytań,  które  pozwolą podjąć  trudną decyzję:

 •  Czy planowana zmiana będzie korzystna dla podwładnych?
 •  Czy jest zgodna z zasadami funkcjonowania grupy?
 •  Czy jest jasno i konkretnie zdefiniowana?
 • Czy  możliwe  jest  przetestowanie  zmian  przed  jej  pełnym wprowadzeniem?
 • Czy są przeznaczone na to środki finansowe?
 • Czy zmiana jest odwracalna?
 • Czy jest to kolejny krok w rozwoju przedsiębiorstwa?
 • Czy wprowadzone zmiany przyniosą korzyści?
 • Czy jest to odpowiednia pora na przeprowadzanie zmian?

Jeśli na większość pytań jest pozytywna odpowiedź to znaczy,  że nowy projekt nie zniszczy grupy i praca będzie wykonywana w sposób właściwy.


[1] B. Dobek – Ostrowska, Współczesne systemy komunikowania, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.