Koszty energetyki

5/5 - (1 vote)

Zestawienie pozycji kosztów bezpośrednich, wspólnych i pozostałych

Kod pozycji kosztów

 Nazwa pozycji kosztów

I. Koszty bezpośrednie linii

1. Koszty energetyki

a) utrzymanie sieci trakcyjnej i energetycznej

430

Sieć trakcyjna

431

Elektrotrakcyjne linie napowietrzne

432

Elektrotrakcyjne linie kablowe

433

Elektroenergetyczne linie napowietrzne

434

Elektroenergetyczne linie kablowe

b) utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych i zasilania elektrotrakcyjnego

440

Urządzenia podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych

441

Urządzenia zdalnego sterowania zasilania urządzeń elektrotechnicznych

442

Urządzenia elektroenergetyczne zasilające

443

Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów

444

Instalacje i urządzenia elektryczne

2. Inne koszty linii

549

Akcja odśnieżna

II. Koszty wspólne

1. Koszty utrzymania pociągów sieciowych i urządzeń zaplecza technicznego

445

Pociągi sieciowe tradycyjne i SP oraz wagony

446

Lekkie pociągi sieciowe i wózki motorowe

450

Utrzymanie urządzeń i maszyn zaplecza technicznego

III. Koszty pozostałe

1. Inne koszty

553

Nadzór liniowy

554

Wagony techniczno – gospodarcze

557

Eksploatacja pojazdów transportu drogowego

558

Utrzymanie i naprawy pojazdów transportu drogowego

559

Inne koszty gospodarki samochodowej

2. Koszty wydziałowe

401 – 405

Koszty administracyjne

406 – 412

Koszty ogólnoprodukcyjne

419 – 422

Koszty magazynowania materiałów

         Koszty wspólne rozlicza się jak poniżej:

  • koszty utrzymania pociągów sieciowych i wózków motorowych oblicza się dzieląc sumę kosztów tych pozycji przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych w Oddziale Energetyki i mnożąc przez liczbę kilometrów torów zelektryfikowanych linii.
  • koszty utrzymania urządzeń i maszyn zaplecza technicznego rozlicza się według udziału kosztów bezpośrednich i wspólnych przypadających na linię
    w analogicznych kosztach Oddziału.

Podział kosztów urządzeń energetyki na ruch pasażerski i towarowy

Grupa ko­sz­tów wg „Zes­tawie­nia..”

Rodzaj urządzeń

Rodzaj kosztów

Rodzaj miernika

I.1

Sieć trakcyjna

utrzymanie (bez amortyzacji)

poc-km tr. elektr.

Elektrotrakcyjne linie napowietrzne i kablowe

-”-

-”-

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe

-”-

poc-km

Urządzenia podstacji trakcyjnych

i kabin sekcyjnych

-”-

poc-km tr. elektr.

Urządzenia zdalnego sterowania zasilaniem urządzeń elektrotrakcyjnych

-”-

poc-km tr. elektr.

Urządzenia energetyczne zasilające

-”-

poc-km

Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów

-”-

poc-km

Instalacje i urządzenia elektryczne

-”-

poc-km

Sieć trakcyjna, linie i urządzenia elektrotrakcyjne

amortyzacja

poc-km tr. elektr.

Linie i urządzenia elektroenergetyczne

amortyzacja

poc-godz.

Pozostałe urządzenia

amortyzacja

poc-godz.

I.2

Akcja odśnieżna

poc-km

II

Koszty wspólne rozlicza się do poc-km energetyki

III

Koszty pozostałe rozlicza się do udziału kosztów bezpośrednich

i wspólnych ruchu pasażerskiego

i towarowego w ich kosztach razem dla linii