Materiał statystyczny

5/5 - (1 vote)

podpodrozdział pracy magisterskiej

Materiałem statystycznym mogą być dane dotyczące różnych zjawisk, procesów czy charakterystyk zbiorowości, które są przedmiotem badania statystycznego. Materiał statystyczny może obejmować zarówno dane ilościowe (np. liczby, wielkości), jak i jakościowe (np. cechy, kategorie).

Materiał statystyczny może pochodzić z różnych źródeł, takich jak: badania ankietowe, rejestry, bazy danych, pliki logów, itp. Może być również zebrany przez osoby zajmujące się badaniami statystycznymi, np. poprzez przeprowadzenie pomiarów, obserwacji czy eksperymentów.

Materiał statystyczny jest podstawą do przeprowadzenia analizy statystycznej i wyciągnięcia wniosków na jej podstawie. Może być wykorzystywany m.in. do opracowywania raportów, tworzenia prognoz, podejmowania decyzji biznesowych czy formułowania hipotez naukowych.

Za materiał statystyczny potrzebny do dokonania obliczeń w niniejszej pracy posłużyły sprawozdania finansowe publikowane przez spółki. Wszystkie spółki notowane na GPW w Warszawie zobligowane są do publikacji swoich wyników osiągniętych w efekcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zestawienia tych wyników dokonuje m. in. firma Notoria Serwis.[1]

Obliczenia przeprowadzone w tej pracy dotyczą roku 2000, tak więc wykorzystana zostanie publikacja Wyniki finansowe spółek giełdowych z marca 2001.[2]

Dane o każdej spółce zawarte są w osobnym pliku w standardzie MS Excel. Każdy z plików zawiera poniższe informacje:

  • podstawowe informacje o firmie – dane teleadresowe, branża, kapitał, emisje, wypłacone dywidendy, główni akcjonariusze,
  • kwartalne wyniki finansowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów środków pieniężnych,
  • roczne wyniki finansowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów środków pieniężnych, podstawowe wskaźniki ekonomiczne,
  • wykresy ilustrujące kształtowanie się w poszczególnych kwartałach i latach: sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem i zysku netto, wskaźników zyskowności i rotacji.

Poza powyższymi informacjami można znaleźć także szczegółowe dane dotyczące: zatrudnienia, audytorów zajmujących się kontrolą i analizą ekonomiczno -finansową spółek, struktury kapitału akcyjnego (ze zmianami), przedmiotu działalności emitentów, zmiany struktury akcjonariatu, kategorii akcjonariuszy, powiązań między akcjonariuszami oraz wskaźników finansowych wyznaczanych zarówno na podstawie raportów kwartalnych jak, i raportów rocznych.


[1] Notoria Serwis, ul. Ordynacka 9, 00-364 Warszawa, tel. +48-22/826-40-58, fax +48-22/826-06-61

[2] Wyniki finansowe spółek giełdowych, Notoria Serwis, Zeszyt 1(31)/2001 – marzec 2001