Ocena stopnia zadłużenia

5/5 - (5 votes)

Ocena stopnia zadłużenia to proces analizy, który pozwala na określenie poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do obsługi swoich zobowiązań finansowych. Ocena ta jest ważna dla inwestorów, kredytodawców i innych interesariuszy, ponieważ pozwala im na ocenę ryzyka inwestycyjnego i podejmowanie decyzji dotyczących współpracy z danym przedsiębiorstwem.

Stopień zadłużenia można ocenić przy użyciu różnych wskaźników finansowych, takich jak:

  • Wskaźnik zadłużenia (Debt Ratio): ten wskaźnik pokazuje, jakie procentowe udział długu stanowi w bilansie firmy. Im niższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma ma więcej własnych środków na pokrycie swoich zobowiązań.
  • Wskaźnik płynności (Current Ratio): ten wskaźnik mówi, ile razy aktywa obrotowe przedsiębiorstwa przewyższają jego bieżące zobowiązania. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma ma więcej niż wystarczająco środków, aby spłacić swoje bieżące zobowiązania.
  • Wskaźnik wypłacalności (Times Interest Earned): ten wskaźnik pokazuje, ile razy przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje odsetki z zysków. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma ma więcej niż wystarczająco środków, aby spłacić swoje odsetki.

Ocena stopnia zadłużenia powinna być przeprowadzana regularnie, aby upewnić się, że firma pozostaje w dobrej kondycji finansowej i jest w stanie obsługiwać swoje zobowiązania finansowe. Warto pamiętać, że wyniki poszczególnych wskaźników należy interpretować z uwzględnieniem specyfiki danej branży oraz danych porównawczych z innymi firmami.

Ocena stopnia zadłużenia powinna być również połączona z innymi metodami analizy finansowej, takimi jak analiza ryzyka, analiza rynku i konkurencji, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Ocena stopnia zadłużenia jest ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub kredytowych. Wyniki takiej oceny pomagają inwestorom lub kredytodawcom określić, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie obsługiwać swoje zobowiązania finansowe i czy jest ono ryzykowne lub bezpieczne inwestycyjnie.

Dla oceny stopnia zadłużenia Spółki oraz oceny struktury finansowania jej majątku zastosowano wskaźniki przedstawione w tabeli poniżej:

Tabela 1. Wskaźniki stopnia zadłużenia

Wyszczególnienie

2018

2019

2020

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

64,1 %

53,2 %

36,7 %

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

122,7 %

78,9 %

45,2 %

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi

52,2 %

67,5 %

81,2 %

Wskaźnik pokrycia zadłużenia długoterminowego

12,4 %

1,6 %

1,4 %

  1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności.
  2. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych.
  3. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi – stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział środków własnych w finansowaniu działalności.
  4. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności.

Kształtowanie się wszystkich powyższych wskaźników wskazuje na stosunkowo wysoki poziom zadłużenia Spółki. W okresie 2018-2020 wszystkie wskaźniki uległy poprawie, co należy wiązać ze wzrostem rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności oraz zwiększeniem kapitałów własnych. Ze względu na wysoką rentowność sprzedaży należy stwierdzić, że zadłużenie Spółki kształtuje się na bezpiecznym poziomie, a jego wysokość raczej stymuluje rozwój niż wzrost kosztów.