Materiał statystyczny

5/5 - (1 vote)

podpodrozdział pracy magisterskiej

Materiałem statystycznym mogą być dane dotyczące różnych zjawisk, procesów czy charakterystyk zbiorowości, które są przedmiotem badania statystycznego. Materiał statystyczny może obejmować zarówno dane ilościowe (np. liczby, wielkości), jak i jakościowe (np. cechy, kategorie).

Materiał statystyczny może pochodzić z różnych źródeł, takich jak: badania ankietowe, rejestry, bazy danych, pliki logów, itp. Może być również zebrany przez osoby zajmujące się badaniami statystycznymi, np. poprzez przeprowadzenie pomiarów, obserwacji czy eksperymentów.

Materiał statystyczny jest podstawą do przeprowadzenia analizy statystycznej i wyciągnięcia wniosków na jej podstawie. Może być wykorzystywany m.in. do opracowywania raportów, tworzenia prognoz, podejmowania decyzji biznesowych czy formułowania hipotez naukowych.

Za materiał statystyczny potrzebny do dokonania obliczeń w niniejszej pracy posłużyły sprawozdania finansowe publikowane przez spółki. Wszystkie spółki notowane na GPW w Warszawie zobligowane są do publikacji swoich wyników osiągniętych w efekcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zestawienia tych wyników dokonuje m. in. firma Notoria Serwis.[1]

Obliczenia przeprowadzone w tej pracy dotyczą roku 2000, tak więc wykorzystana zostanie publikacja Wyniki finansowe spółek giełdowych z marca 2001.[2]

Dane o każdej spółce zawarte są w osobnym pliku w standardzie MS Excel. Każdy z plików zawiera poniższe informacje:

 • podstawowe informacje o firmie – dane teleadresowe, branża, kapitał, emisje, wypłacone dywidendy, główni akcjonariusze,
 • kwartalne wyniki finansowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów środków pieniężnych,
 • roczne wyniki finansowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów środków pieniężnych, podstawowe wskaźniki ekonomiczne,
 • wykresy ilustrujące kształtowanie się w poszczególnych kwartałach i latach: sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem i zysku netto, wskaźników zyskowności i rotacji.

Poza powyższymi informacjami można znaleźć także szczegółowe dane dotyczące: zatrudnienia, audytorów zajmujących się kontrolą i analizą ekonomiczno -finansową spółek, struktury kapitału akcyjnego (ze zmianami), przedmiotu działalności emitentów, zmiany struktury akcjonariatu, kategorii akcjonariuszy, powiązań między akcjonariuszami oraz wskaźników finansowych wyznaczanych zarówno na podstawie raportów kwartalnych jak, i raportów rocznych.


[1] Notoria Serwis, ul. Ordynacka 9, 00-364 Warszawa, tel. +48-22/826-40-58, fax +48-22/826-06-61

[2] Wyniki finansowe spółek giełdowych, Notoria Serwis, Zeszyt 1(31)/2001 – marzec 2001

Struktura organizacyjna organizacji

5/5 - (1 vote)

podrozdział pracy magisterskiej

Struktura organizacyjna to sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo jest zorganizowane i podzielone na różne działy, oddziały i stanowiska. Struktura organizacyjna może mieć różne formy, w zależności od potrzeb i celów przedsiębiorstwa.

Niektóre z najczęściej spotykanych form struktury organizacyjnej to:

 1. Struktura funkcjonalna: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według funkcji, takich jak produkcja, sprzedaż, finansowanie itp.
 2. Struktura geograficzna: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według regionów geograficznych, takich jak kraje, miasta lub regiony.
 3. Struktura produktowa: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według produktów lub linii produktów.
 4. Struktura matrycowa: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według projektów lub zadań, a pracownicy są zaangażowani w kilka projektów jednocześnie.
 5. Struktura hybrydowa: W tej strukturze łączy się cechy kilku różnych form strukturalnych.

Struktura organizacyjna jest ważna, ponieważ odpowiada za przydzielanie zadań i odpowiedzialności, komunikację i decyzje oraz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

Aby firma funkcjonowała poprawnie należy w niej ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną. W Z.P.C. „Magdalenka” można wyróżnić dwa działy organizacyjne:

 • Dział do Spraw Organizacyjnych i Zbytu oraz
 • Dział Technologiczny.

Na czele każdego działu stoi kierownik, będący specjalistą w danym dziale zarówno pod względem wykształcenia jak praktyki zawodowej. Dodatkowo firma zatrudnia Kierownika ds. Promocji i Kontaktów z Klientami oraz Kierownika, który zajmuje się nadzorem sklepów firmowych. Szczegółowo obrazuje to rysunek 8.

Rysunek 8. Schemat organizacyjny Z.P.C Magdalenka.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Z.P.C. „Magdalenka”

Sprawnie działająca struktura organizacyjna firmy jest podstawą jej dynamicznego rozwoju i sukcesów na rynku. Bardzo istotne w chwili obecnej jest taki dobór nowych pracowników i awansowanie pracowników bardzo dobrych, aby firma rozwijała się co najmniej w takim tempie jak przez ostatnie dwadzieścia lat. Politykę firmy w tym zakresie przedstawię w rozdziale czwartym mojej pracy.