Kierunki i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Głosuj na tę pracę

Obecna sytuacja na bardzo dynamicznych i coraz mniej stabilnych rynkach wzmaga potrzebę wykorzystywania zaawansowanych narzędzi i metod organizowania oraz analizowani przedsiębiorstw, celem zdobycia przewagi konkurencyjnej. Wśród wielu dostępnych elementów najważniejsze z punktu widzenia podmiotów gospodarczych najbardziej przydatne na współczesnym konkurencyjnym rynku są analizy finansowe.

Działalność każdego firmy wymaga okresowego spojrzenia subiektywnego. Efekt taki daje analiza finansowa, która ta powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie, czy dotychczasowa działalność daje zamierzone efekty (analiza ex post), z drugiej zaś na określenie kierunków i sposobów doskonalenia dalszej działalności (analiza ex ante). Samodzielność przedsiębiorstw, ich funkcjonowanie w warunkach konkurencji oraz samofinansowanie bieżącej działalności i rozwoju to podstawowe przyczyny nie tylko dużego zainteresowania analizą finansową ze strony praktyki gospodarczej, ale też zwiększania potrzeby jej studiowania, przez menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.

W praktyce polskiej przydatność analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest tylko pustym sloganem, a zarządzanie płynnością finansową przypomina łatanie dziury w kadłubie tonącego okrętu: dyrektorzy finansowi zajmują się nią dopiero wtedy, gdy zaczynają ją tracić. Zapominają, że płynność finansowa jest jednym z filarów, na których budowana jest przyszłość firmy. Najlepszy produkt czy usługa, a także najciekawsza misja firmy, okazują się nic nie warte, gdy brakuje gotówki.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie przydatność analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy RatGar sp. z o.o. W RatGar wiele decyzji o znaczeniu strategicznym podejmowane jest właśnie na podstawie wyników analizy finansowej. Dzięki niej kierownictwo doskonale wie jakie są, w wybranym przedziale czasu zasobu finansowe i jak w przyszłości będą się one kształtowały. Zaś co się tyczy samej firmy, to należy podkreślić, iż ma ona „wzorową” płynność finansową, nie jest zadłużona. W roku 2001 firma osiągnęła zysk brutto w wysokości 4133 tys. zł. W efekcie wskaźniki charakteryzujące strukturę majątku obrotowego, wskaźnik udziału zapasów w majątku obrotowym wzrósł z 19,61% w roku 1999 do 24,77% w roku 2000 i 22,85% w roku 2001.

W latach 1999-2001 wielkość przychodów ze sprzedaży Spółki wzrastała na podobnym poziomie co wielkość jej majątku, czego potwierdzeniem był utrzymujący się na jednakowym poziomie wskaźnik produktywności aktywów. W Spółce zachowana została złota zasada bilansowania, majątek trwały był w pełni sfinansowany kapitałem własnym. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wynosił w roku 1999 539,85% , a w roku 2001 spadł do poziomu 195,37%.

Jeszcze wyższa jest nadwyżka kapitału stałego nad majątkiem własnym, bo wynosząca w roku 2001 218,28%. Takie relacje wskazują na finansowanie w przeważającej większości majątku obrotowego kapitałem własnym, a potwierdza  to niski poziom wskaźnika pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym, który odpowiednio wynosił 19,82 % w 1999 roku, 38,64% w 2000 r. i 34,08% w roku 2001. Przeprowadzona analiza danych z roku 2001 wskazuje na dość wysoką i jednocześnie rosnącą w stosunku do 2000 roku, zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wysoki poziom tych wskaźników jest zasługą dużego udziału środków pieniężnych.  Wskaźnik bieżącej płynności w latach 1999-2001 przyjmował wartości z przedziału 2,59 – 5,04. Tak wysoki poziom płynności finansowej Spółki świadczy o stabilnej sytuacji w zakresie zdolności do regulowania swoich zobowiązań krótkoterminowych.

Reasumując powyższe można powiedzieć, że firma RadGat Sp. z o.o. zawdzięcza sprzyjających czynnikom gospodarczym, pozwalającym na swobodny rozwój przedsiębiorstw informatycznych, jak również trafnie podejmowanym decyzjom, które zapadają zawsze zgodnie z zasadami dominującej logiki i są poparte wynikami okresowo sporządzanych analiz finansowych przedsiębiorstwa.

[To bardzo dobra praca dyplomowa]