Ocena płynności – spojrzenie całościowe

5/5 - (4 votes)

praca magisterska z ekonomii

Ocena płynności finansowej to proces analizy, który pozwala na określenie zdolności przedsiębiorstwa do spłaty swoich krótkoterminowych zobowiązań finansowych. Płynność finansowa jest ważna, ponieważ pozwala firmie na utrzymanie ciągłości działania i realizację swoich planów biznesowych.

Istnieją różne metody oceny płynności finansowej, jednak najczęściej stosowanym wskaźnikiem jest wskaźnik płynności (Current Ratio). Ten wskaźnik mówi, ile razy aktywa obrotowe przedsiębiorstwa przewyższają jego bieżące zobowiązania. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma ma więcej niż wystarczająco środków, aby spłacić swoje bieżące zobowiązania.

Innym ważnym wskaźnikiem płynności jest wskaźnik płynności bieżącej (Quick Ratio) który mówi ile razy bieżące aktywa przewyższają bieżące zobowiązania, nie uwzględniając takich aktywów jak należności handlowe, które mogą być trudne do odzyskania w krótkim okresie czasu. Ten wskaźnik jest bardziej restrykcyjny niż Current Ratio i daje bardziej realistyczny obraz płynności finansowej firmy.

Oceny płynności finansowej dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz  wskaźników rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego, a także na podstawie analizy poziomu wskaźników płynności.

Poziom i struktura kapitału obrotowego

Tabela 1. Kapitał obrotowy (w tys. złotych)

Lp.

Wyszczególnienie

2018

2019

2020

1.

Majątek obrotowy

8.671

11.564

14.404

2.

Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

223

1.924

2.783

3.

Majątek obrotowy skorygowany (1 – 2)

8.448

9.641

11.621

4.

Zobowiązania bieżące

6.323

8.826

6.765

5.

Kredyty krótkoterminowe

950

5.398

0

6.

Zobowiązania bieżące skorygowane (4 – 5)

5.373

3.428

6.765

7.

Kapitał obrotowy (1 – 4)

2.348

2.739

7.639

8.

Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3 – 6)

3.075

6.213

4.856

9.

Saldo netto środków pieniężnych (7 – 8)

-727

-3.474

2.783

10.

Udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego

[(7 / 1) x 100 %]

27,1 %

23,7 %

53,0 %

  1. Kapitał obrotowy – różnica pomiędzy wielkością majtku obrotowego a wielkością zobowiązań bieżących; wskaźnik ten określa wartość zasobów obrotowych, która jest finansowana z własnego majtku
  2. Zapotrzebowanie na fundusze obrotowe – różnica pomiędzy wielkością majątku obrotowego pomniejszonego o środki pieniężne a wielkością zobowiązań bieżących pomniejszonych o kredyty krótkoterminowe; wskaźnik ten pozwala na określenie jaka część majtku obrotowego (bez środków pieniężnych) nie jest finansowana za pomocą zobowiązań bieżących
  3. Saldo netto środków pieniężnych – różnica pomiędzy stanem kapitału obrotowego netto a zapotrzebowaniem  na kapitał obrotowy jest; ujemne saldo określa występowanie zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania, dodatnie oznacza nadmiar środków pieniężnych ponad bieżące potrzeby.

W analizowanym okresie systematycznie rosła wartość majątku obrotowego Spółki, co było wynikiem przede wszystkim wzrostu stanu zapasów i należności. Związane to było głównie ze wzrostem skali działalności Spółki (cykl rotacji należności pozostawał w zasadzie na niezmiennym poziomie). Wzrost stanu zapasów związany jest również ze specyfiką działalności Spółki – wzrost sprzedaży towarów pociągnął za sobą konieczność utrzymywania niezbędnego poziomu zapasów części zamiennych w celu prawidłowej realizacji usług serwisowych.

W analizowanym okresie poziom kapitału obrotowego dysponowanego przez Spółkę wzrastał, jednak szybszy wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe w 2018 r., a szczególnie w 2019 r. spowodował wystąpienie ujemnego salda netto środków pieniężnych. W związku z wystąpieniem zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania, zwiększyło się zadłużenie Spółki z tytułu kredytów krótkoterminowych, zaś udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego zmniejszył się z 37,4 % w 2017 r. do 7,7 %  w 2020 r.

Natomiast na koniec 2020 r. saldo środków pieniężnych Spółki było dodatnie, a udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego wzrósł do ponad 50 %. Zmiana struktury finansowania majątku Spółki spowodowana była głównie zwiększeniem stanu kapitałów własnych (emisja Akcji). Na dzień 31.12.2020 r. Spółka nie korzystała z kredytów krótkoterminowych.

Wykres 1. Wartość i rotacja kapitału obrotowego Spółki

Tabela 2. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego (w dniach)

Wyszczególnienie

2018

2019

2020

Cykl rotacji zapasów

33,0

34,0

43,7

Cykl rotacji należności

34,9

31,0

33,7

Cykl rotacji zobowiązań

48,4

54,4

56,8

Kapitał obrotowy w dniach obrotu

21,1

18,3

37,8

Cykl operacyjny

68,0

64,9

77,4

Cykl konwersji gotówkowej

19,6

10,6

20,7

  1. Wskaźniki rotacji – stosunki średniego stanu odpowiednio zapasów, należności, zobowiązań bieżących (średnia arytmetyczna ze stanów na początek i koniec badanego okresu) do sprzedaży netto pomnożona przez  liczbę dni w okresie;
  2. Kapitał obrotowy w dniach obrotu – stosunek wielkości kapitału obrotowego do sprzedaży netto pomnożona  przez liczbę dni w okresie obrachunkowym;
  3. Cykl operacyjny – suma cyklu rotacji należności i cyklu rotacji zapasów; przedstawia okres po jakim gotówka zostaje odzyskana po wprowadzaniu jej do procesów gospodarczych;
  4. Cykl konwersji gotówkowej – cykl operacyjny skorygowany o wielkość rotacji zobowiązań krótkoterminowych; określa liczbę dni, w których muszą zostać zaangażowane dodatkowe środki (poza zobowiązaniami  bieżącymi) pozwalające na sfinansowanie majątku obrotowego.

Systematyczny wzrost cyklu rotacji zapasów jest wynikiem rozwoju działalności serwisowej, związanej ze zwiększaniem się sprzedaży podstawowych towarów Spółki.

Wydłużenie cyklu realizacji zobowiązań związane było głównie ze zwiększeniem zadłużenia Spółki w związku z dynamicznym wzrostem skali działalności. W strukturze obcych źródeł finansowania firmy handlowej Gwiazda S.A. na przestrzeni analizowanego okresu zaszły istotne zmiany: w latach 2018 – 2019 zmniejszał się systematycznie udział zobowiązań handlowych, rósł udział zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Na koniec grudnia 2020 r. Spółka nie wykazał zobowiązań z tytułu kredytów, natomiast znacznie wzrosło zadłużenie Spółki z tytułu dostaw robót i usług. W rezultacie zmian struktury zewnętrznych źródeł finansowania cykl realizacji zobowiązań na 31.12.2020 r. wzrósł w niewielkim stopni – o około 2 dni. Wydłużenie cyklu operacyjnego przy niemal nie zmienionym cyklu realizacji zobowiązań spowodowało niemal dwukrotny wzrost cyklu konwersji gotówkowej na koniec 2020 r. w porównaniu ze stanem na koniec roku 2019.

Warto pamiętać, że wyniki wskaźników płynności finansowej powinny być interpretowane z uwzględnieniem specyfiki danej branży oraz danych porównawczych z innymi firmami.

Ocena płynności finansowej jest ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub kredytowych. Wyniki takiej oceny pomagają inwestorom lub kredytodawcom określić, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie obsługiwać swoje krótkoterminowe zobowiązania finansowe i czy jest ono ryzykowne lub bezpieczne inwestycyjnie.