Znaczenie organizacji uczącej się

5/5 - (1 vote)

Organizacje uczące się, to takie, które są zdolne do samopoznania, zrozumienia swoich systemowych problemów i doskonalenia się, które umieją uczyć się na własnych błędach i sukcesach. Większość organizacji nie potrafi się uczyć. Metody jakimi są one tworzone i zarządzane, sposób, w jaki uczy się nas myślenia i współpracy (nie tylko w organizacjach, ale w ogóle), są źródłami głębokiego upośledzenia w uczeniu się.

To upośledzenie trwa mimo największych wysiłków inteligentnych, zaangażowanych ludzi.

Często im bardziej starają się oni rozwiązać problemy, tym wyniki są gorsze. Uczenie się, jeśli w ogóle ma miejsce, następuje jakby na przekór temu upośledzeniu, które do pewnego stopnia jest cechą wszystkich organizacji.

Upośledzenie w uczeniu się jest tragedią dla dzieci, szczególnie gdy nie zostanie w porę zauważone. Nie mniejszą tragedią jest dla organizacji, gdzie również pozostaje w dużej mierze nie rozpoznane.

Kiedy pracownicy w organizacji koncentrują się tylko na swoim stanowisku lub funkcji, mają niewielkie poczucie odpowiedzialności za globalne wyniki pracy, przy której współdziałają. Ponadto, jeśli wyniki nie są zadowalające, bardzo trudna stwierdzić, dlaczego tak się dzieje.

Wspólna wizja stwarza możliwość zaangażowania wszystkich pracowników, począwszy od najniższego szczebla po prezesa firmy, realizować jeden cel. Cel „naszej” firmy.
Opisane przez nas cztery obszary uznaliśmy jako szczególnie istotne w funkcjonowaniu  uczącej się organizacji.

Na pierwszym miejscu umieściliśmy wspólną wizję, wymagającą umiejętności wyodrębnienia wspólnych celów i zamierzeń dotyczących przyszłości, które to zwiększają zaangażowanie pracowników. Naszym zdaniem to właśnie wyznaczenie wspólnej wizji jest najważniejszym etapem nowo tworzącej się bądź reorganizowanej instytucji.

Kolejną opisywaną przez nas dyscypliną  jest osobiste mistrzostwo, ponieważ wydaje nam się, iż to  od nas, członków organizacji zależy jej całościowe funkcjonowanie. Bez osobistej nauki poszczególnych jednostek nie następuje uczenie się organizacji.

Zespołowe uczenie się to następny etap naszej analizy,  należy zwrócić na nie szczególną uwagę, gdyż to właśnie zespoły a nie jednostki funkcjonują w nowoczesnych organizacjach jako podstawowe komórki uczące się.  To czy organizacja ma zdolność uczenia się zależy wyłącznie od tego czy umiejętność tę posiadają  poszczególne zespoły.

Myślenie systemowe prowadzi do coraz lepszego doświadczania wzajemnych związków w życiu i dostrzegania całości a nie części. Dyscyplina myślenia systemowego pozwala nam wyjaśniać zjawiska systemowe i skutecznie na nie wpływać.