Rekrutacja kandydatów

Głosuj na tę pracę

Rekrutacja kandydatów odbywa się poprzez nadanie ogłoszenia prasowego lub radiowego zawierającego dokładne dane dotyczące wymagań na stanowisku, na które istnieje zapotrzebowanie. Wymagane od kandydata są: list motywacyjny i życiorys oraz udokumentowanie (w sytuacjach tego wymagających) kwalifikacji i stażu pracy.

Dostarczone dokumenty pozwalają na wstępne „zapoznanie się” z kandydatami. Analiza ich wykształcenia, stażu pracy, a w szczególności listu motywacyjnego prowadzi do wyselekcjonowania najwłaściwszych kandydatów.

Wybrane osoby zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez kierownika danego działu. Kandydat jest oceniany na podstawie kryteriów przedstawionych w tabeli 4.

Tabela 4.

Kryteria uwzględnione w wyborze kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kryteria

Kandydat 1

Kandydat 2

Kandydat 3

Kandydat 4

Spełnienie kryteriów formalnych (od 1 do 5 pkt.)

       

Odpowiednie doświadczenie zawodowe (od 1 do 10 pkt.)

       

Poziom wiedzy merytorycznej ujawniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej

(od 1 do 10 pkt.)

       

Aspiracje rozwojowe ujawnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej (od 1 do 10 pkt.)

       

Ogólny poziom prezentacji kandydata (od 1 do 5 pkt.)

       

Uwagi

       

Podsumowanie

       

Źródło: Formularz stosowany przy naborze kandydatów w Z.P.C. „Magdalenka”

Następnie z grona osób, które zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną wybierane są maksymalnie dwie osoby, które najbardziej odpowiadają stawianym im wymaganiom. Obydwie osoby zatrudniane są na okres próbny (od miesiąca do trzech miesięcy). Następnie po tym okresie na czas określony zostaje zatrudniona osoba, która lepiej wdrożyła się w swe obowiązki (na podstawie opinii kierownika działu i przy akceptacji właścicieli).

System ten ma swe uzasadnienie w praktyce. Co prawda koszty zatrudnienia dwóch osób na okres próbny są podwójne, jednakże koszt ich wyszkolenia jest taki sam, jak jednej osoby, a firma ma większą szansę na pomyślne zatrudnienie właśnie tej najwłaściwszej osoby. Dodatkowo firma oszczędza sobie kosztów ponownej rekrutacji pracownika.

Niejednokrotnie w firmie zatrudniane są osoby, które wcześniej były kierowane do piekarni na praktyki. Osoby te są sprawdzone na stanowiskach, na których miały praktykę, co oszczędza kosztów ich wyszkolenia.

Bardzo istotne jest przyjęcie nowego pracownika, ponieważ ułatwia pierwsze kontakty i pozwala na integrację z firmą. Jest to kwestia rozwiązywania codziennych problemów w okresie stawiania pierwszych kroków przez nowo zatrudnionego i poznawania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, stopniowego dostosowania się oczekiwanych od niego zachowań i wyników oraz rozwoju jego możliwości zawodowych. W Z.P.C. „Magdalenka” służy temu m. in. przyjęcie przez kierownika działu, który osobiście wprowadza nowego pracownika w zakres jego pracy, zapoznaje go z przyszłymi współpracownikami. Kierownik zostaje pewnego rodzaju „nauczycielem”, który ma za zadanie nadzorowanie postępów zatrudnionych osób oraz służenie fachową radą w rozwiązywaniu problemów.

Kierownictwo Z.P.C. „Magdalenka” stara się w swych działaniach rekrutacyjnych uniknąć pomyłek, które często są udziałem szefów małych i średnich przedsiębiorstw. Polegają one na zatrudnianiu spontanicznym, bez określonych z góry zasad, kierując się intuicją, humorem w danym dniu czy zgadywaniem, nie doceniając dobrego kandydata ocenianego tylko powierzchownie.