Rodzaje bilansów przedsiębiorstwa

5/5 - (1 vote)

Dla zarządzających (kierownictwa, rady nadzorczej) bilans firmy jest podstawowym nośnikiem informacji o stanie finansowym przedsiębiorstwa, a także podstawą
do analizy ekonomicznej.

Bilans jest to wartościowe zestawienie (tabelaryczne) aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na określony moment bilansowy. W bilansie ujmuje się majątek przedsiębiorstwa z podziałem na części składowe (aktywa) oraz źródła pochodzenia tego majątku (pasywa).

W gospodarce światowej i polityce finansowej przedsiębiorstw stosuje się szczególne rodzaje bilansów. I są to np.:

  • Bilans      założycielski;
  • Bilans      otwarcia;
  • Bilans      zmian (stosowany przy zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa);
  • Bilans      sanacyjny;
  • Bilans      likwidacyjny;
  • Bilans      upadłościowy;
  • Bilans      publikacyjny (dane z tego bilansu wpływają na ceny rynkowe akcji);
  • Bilans      handlowy;
  • Bilans      podatkowy.

Mimo, że bilans zawiera wiele danych liczbowych potrzebnych do zarządzania firmą to nie są one wystarczające dla prawidłowego podejmowania decyzji. Dopełnieniem liczby danych do sprawozdania finansowego jest tu rachunek wyników zawierający takie dane jak np.: przychody ze sprzedaży, zyski lub/i straty nadzwyczajne, wszelkie koszty, itp. oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

W zależności od potrzeb powyższe zestawienia mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Dla bardziej rozbudowanego sprawozdania wzrasta jego użyteczność analityczna ale równocześnie wzrasta pracochłonność w jego sporządzaniu i maleje czytelność.

Dla potrzeb tej pracy został sporządzony następujący bilans analityczny spółki akcyjnej (tabela 1) oraz rachunek zysków i strat (tabela 2).

Tabela A Bilans spółki akcyjnej „Iks” wraz ze strukturą analityczną bilansu

  Treść Stan 

początko-wy

Stan 

końcowy

Wskaźnik str.% dla st.pocz. Wskaźnik str.% dla st.końc. Zmiana kwoty Zmiana wsk.str.% Wskaźnik %

dynamiki

  1 2 3 4 5 3-2 5-4 3:2
  Aktywa              
A Majątek trwały 9 130 14 615 8,04 10,73 5 485 2,69 160,08
I Wartości niematerialne

i prawne

29 70 0,03 0,05 41,00 0,03 241,38
II Rzeczowy majątek trwały 8 753 13 584 7,70 9,97 4 831,00 2,27 155,19
III Finansowy majątek trwały 348 961 0,31 0,71 613,00 0,40 276,15
IV Należności długoterminowe 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B Majątek obrotowy 104 473 121 573 91,96 89,27 17 100,00 -2,69 116,37
I Zapasy 72 636 77 490 63,94 56,90 4 854,00 -7,04 106,68
II Rozliczenia międzyokresowe 142 35 0,12 0,03 -107,00 -0,10 24,65
III Należności i roszczenia 13 896 21 029 12,23 15,44 7 133,00 3,21 151,33
IV Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 370 854 0,33 0,63 484,00 0,30 230,81
V Środki pieniężne 17 429 22 165 15,34 16,28 4 736,00 0,93 127,17
  Razem aktywa 113 603 136 188 100,00 100,00 22 585,00 X 119,88
                 
  Pasywa              
A Fundusze własne 25 452 37 585 22,40 27,60 12 133,00 5,19 147,67
I Fundusz podstawowy              
1 Kapitał akcyjny 5 313 6 780 4,68 4,98 1 467,00 0,30 127,61
2 Fundusz założycielski 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Fundusz zapasowy             0,00
1 Kapitał zapasowy 6 143 10 568 5,41 7,76 4 425,00 2,35 172,03
2 Fundusz przedsiębiorstwa 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV Pozostałe fundusze rezerwowe 2 540 3 645 2,24 2,68 1 105,00 0,44 143,50
V Nie podzielony wynik finansowy z ubiegłych lat 220 718 0,19 0,53 498,00 0,33 326,36
VI Zysk netto 11 236 15 874 9,89 11,66 4 638,00 1,77 141,28
B Fundusze obce 88 151 98 603 77,60 72,40 10 452,00 -5,19 111,86
I Zobowiązania długoterminowe 12 250 17 900 10,78 13,14 5 650,00 2,36 146,12
1 Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery   wartościowe 1 050 2 640 0,92 1,94 1 590,00 1,01 251,43
2 Długoterminowe kredyty bankowe 8 000 11 250 7,04 8,26 3 250,00 1,22 140,63
3 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 200 4 010 2,82 2,94 810,00 0,13 125,31
II Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) 75 901 80 703 66,81 59,26 4 802,00 -7,55 106,33
1 Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Kredyty bankowe 10 800 8 000 9,51 5,87 -2 800,00 -3,63 74,07
3 Zobowiązania różne 65 036 72 450 57,25 53,20 7 414,00 -4,05 111,40
4 Fundusze specjalne 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Rozliczenia międzyokresowe 44 155 0,04 0,11 111,00 0,08 352,27
6 Przychody przyszłych okresów 21 98 0,02 0,07 77,00 0,05 466,67
7 Rezerwy 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem pasywa 113 603 136 188 100,00 100,00 22 585,00 X 119,88
                 

 

Tabela B Rachunek zysków i strat spółki akcyjnej „Iks”

    Wyszczególnienie   Rok  
      Funkcje ubiegły bieżący
A   Przychody ze sprzedaży A 62 825,00 76 430,00
B   Koszty działalności operacyjnej B 29 170,00 31 695,00
  1. Wartość sprzedanych towarów i usług  
  2. Zużycie materiałów i energii   18 378,00 19 970,00
  3. Usługi obce   3 158,00 3 430,00
  4. Podatki i opłaty   1 330,00 1 270,00
  5. Wynagrodzenia   3 416,00 4 840,00
  6. Świadczenia na rzecz pracowników   1 950,00 950,00
  7. Amortyzacja   938,00 1 235,00
C   Zysk/strata ze sprzedaży A-B 33 655,00 44 735,00
D   Pozostałe przychody operacyjne D 0,00 0,00
  1. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego  
  2. Dotacje  
  3. Inne  
E   Pozostałe koszty operacyjne E 900,00 1 230,00
  1. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego  
  2. Inne   900,00 1 230,00
F   Zysk/strata na działalności operacyjnej C+D-E 32 755,00 43 505,00
G   Przychody finansowe G 2 300,00 1 750,00
  1. Dywidenda  
  2. Odsetki  
  3. Inne   2 300,00 1 750,00
H   Koszty finansowe H 6 740,00 5 280,00
  1. Odsetki do zapłacenia   6 740,00 5 280,00
  2. Inne  
I   Zysk/strata na działalności gospodarczej F+G-H 28 315,00 39 975,00
J   Zysk nadzwyczajny J 0,00 0,00
K   Strata nadzwyczajna K 270,00 430,00
L   Zysk/strata brutto I+J-K 28 045,00 39 545,00
M   Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego M 16 809,00 23 671,00
  1. Podatek dochodowy   9 237,00 12 707,00
  2. Inne   7 572,00 10 964,00
N   Zysk/strata netto L-M 11 236,00 15 874,00