Wstępna analiza wyniku finansowego

5/5 - (2 votes)

Wstępna analiza wyniku finansowego jest procesem oceny sytuacji finansowej firmy, mającym na celu zrozumienie jej kondycji, trendów, mocnych i słabych stron. Obejmuje ona badanie różnych wskaźników finansowych, sprawozdań i danych historycznych, aby ocenić efektywność zarządzania finansami, rentowność, płynność, dźwignię finansową oraz zdolność do generowania przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono kilka etapów wstępnej analizy wyniku finansowego:

  1. Zbieranie danych

W pierwszym kroku analizy, zbierane są dane finansowe z różnych źródeł, takich jak sprawozdania finansowe, dane historyczne, prognozy oraz informacje o konkurencji i branży.

  1. Obliczenie wskaźników finansowych

Następnie, obliczane są kluczowe wskaźniki finansowe, takie jak rentowność (np. marża zysku netto), płynność (np. wskaźnik bieżący), dźwignia finansowa (np. wskaźnik zadłużenia), efektywność (np. rotacja zapasów) czy wartość rynkowa (np. wskaźnik cena/zysk).

  1. Porównanie z konkurencją i branżą

Wskaźniki finansowe firmy można porównać z wynikami konkurencji oraz średnimi wartościami branży, aby zrozumieć, jak firma wypada na tle konkurentów oraz jakie są jej atuty i słabości.

  1. Analiza trendów

Oceniając dane historyczne, można zidentyfikować tendencje wzrostowe, spadkowe lub stabilne, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. Analiza trendów może również pomóc w identyfikacji okresów wzmożonej aktywności, sezonowości czy cykliczności.

  1. Ocena płynności i zdolności do generowania przepływów pieniężnych

Sprawdzenie, czy firma ma wystarczające środki, aby pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe (płynność) oraz czy generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, jest kluczowe dla oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa.

  1. Analiza rentowności

Ocena rentowności firmy, czyli zdolności do generowania zysków w stosunku do przychodów, zainwestowanego kapitału czy wartości rynkowej, pozwala ocenić skuteczność zarządzania i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

  1. Interpretacja wyników

Ostatnim etapem analizy jest interpretacja wyników oraz wyciąganie wniosków na temat kondycji finansowej firmy. Może to obejmować identyfikowanie obszarów wymagających poprawy, określenie potencjalnych zagrożeń i możliwości wzrostu, a także ocenę ogólnego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności.

  1. Formułowanie rekomendacji

Na podstawie wyników analizy, można opracować rekomendacje dla zarządu firmy, mające na celu poprawę wyników finansowych i osiągnięcie strategicznych celów. Rekomendacje te mogą dotyczyć poprawy efektywności kosztowej, restrukturyzacji długu, dywersyfikacji źródeł finansowania, inwestowania w określone projekty czy optymalizacji struktury kapitału.

  1. Monitorowanie i aktualizacja

Analiza wyniku finansowego nie jest jednorazowym procesem. Regularne monitorowanie wskaźników finansowych oraz analiza wpływu wdrożonych zmian pozwala na bieżące dostosowanie strategii oraz podejmowanie informowanych decyzji finansowych.

Wstępna analiza wyniku finansowego pozwala na ocenę kondycji finansowej firmy, identyfikację jej mocnych i słabych stron, a także zrozumienie trendów, które wpływają na jej wyniki. Proces ten jest niezbędny dla zarządu firmy, inwestorów, wierzycieli oraz innych zainteresowanych stron, którzy chcą uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ocenić jej potencjał.

Podstawowym źródłem analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa jest rachunek zysków i strat oraz sporządzone na jego podstawie analityczne zestawienie wyniku finansowego. W źródłach tych wielkości przychodów, kosztów oraz zysku występują w wielkościach normalnych. W warunkach wysokiej inflacji wyciąganie wniosków na podstawie wielkości strumieniowych wyrażonych w cenach bieżących może prowadzić do błędnych wniosków. Dlatego też we wstępnej analizie wyniku finansowego należy ustalić odchylenia nominalne i realne, zwłaszcza w odniesieniu do zysku netto i przychodów ze sprzedaży.[1]

Wartość poznawcza rachunku wyników dla analizy finansowej zależy od jego układu i od właściwego doboru poszczególnych wielkości rzutujących na końcowy zysk lub stratę. W obowiązującym obecnie rachunku zysków i strat wyróżnia się: wynik brutto na sprzedaży, wynik na sprzedaży, wynik na sprzedaży operacyjnej, wynik brutto na działalności gospodarczej, wynik brutto i netto. Wstępna analiza wyniku finansowego polega na ocenie jego struktury i dynamiki w różnych przekrojach. Ostatecznie wielkość zysku brutto jest łącznym wynikiem, który wyraża efektywność różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Ocena siły dochodowej firmy wymaga poznania źródeł pochodzenia wyniku finansowego. Analiza dynamiki danych rachunku wyników umożliwia wymierne określenie wpływu podstawowych czynników na wzrost lub spadek zysku netto.

Można to osiągnąć przez porównanie wskaźników dynamiki poszczególnych czynników, zwłaszcza tych, które kształtują poziom zysku netto. Wzrost zysku netto występuje w przypadku wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz przychodów finansowych niż kosztów ich uzyskania, wyższej dynamiki zysków nadzwyczajnych niż strat nadzwyczajnych oraz gdy zmniejszy się udział obowiązkowych obciążeń zysku brutto, głównie podatku dochodowego. Występowanie odwrotnych tendencji powoduje zmniejszenie wyniku finansowego. Łączna analiza struktury i dynamiki informuje o zaistniałych przekształceniach w zakresie poszczególnych elementów osiągniętego wyniku finansowego.


[1] L Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1999, s. 46 – 47.