Technika połączona analizy technicznej i analizy fundamentalnej

5/5 - (3 votes)

z pracy magisterskiej z ekonomii

Najczęściej przyjmuje się, że analiza fundamentalna powinna odpowiadać na pytanie: co kupić, a co sprzedać? A analiza techniczna z kolei powinna odpowiedzieć na pytanie: kiedy kupować, a kiedy sprzedawać? Należy zauważyć, że wielu analityków fundamentalnych pozytywnie ocenia rolę, jaką odgrywa analiza techniczna na współczesnym rynku kapitałowym.

Istnieje duża grupa inwestorów, w tym profesjonalnych, którzy przy podejmowaniu konkretnych decyzji inwestycyjnych wykorzystują zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną, ponieważ dobór aktywów do portfela inwestycyjnego odbywa się zazwyczaj w dwóch etapach:

  • wybór wstępnej listy spółek spełniających określone podstawowe kryteria, m.in. określoną wysokość stopy dywidendy, stopę wzrostu rocznych przychodów netto ze sprzedaży w poszczególnych okresach sprawozdawczych,
  • przeprowadzanie analizy technicznej wybranych w pierwszym etapie wykresów giełdowych i podejmowanie ostatecznych decyzji inwestycyjnych dotyczących kupna lub sprzedaży akcji poszczególnych spółek.

Rysunek 1. Połączona technika analizy (analiza fundamentalna i analiza techniczna).

Wybitnym zwolennikiem inwestowania opartego na analizie technicznej i fundamentalnej jest M. Chaikin, twórca kilku szeroko stosowanych oscylatorów. T. De Mark, twórca jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej Ultimate, oraz znany inwestorom T. Dorsey inwestują w podobny sposób, oraz T. Dorsey, który uważa, że portfel inwestycyjny powinien zawierać tylko papiery wartościowe o mocnych podstawach, ale wybrane według kryteriów analizy technicznej.

W literaturze dotyczącej analizy fundamentalnej powszechnie uważa się, że bieżąca cena akcji jest funkcją czynników fundamentalnych i aktualnej sytuacji na rynku akcji. Zależność ta jest pokazana na rysunku 2.

Rysunek 2. Czynniki wpływające na wycenę akcji.[1]

Doskonałego sposobu inwestowania nie ma – zresztą podobnie jak nie ma nieomylnych ekspertów, nie ma idealnego wskaźnika czy też doskonałego oscylatora. W związku z tym ostatnim trendem panującym na rynkach kapitałowych jest połączenie obu technik analizy fundamentalnej i analizy technicznej i wykorzystanie najsilniejszych stron każdej z nich.


[1] T. Jaworski, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Warszawa 1999, s. 136