Analiza otoczenia biznesowego i pozycji K.S.„Ruchu Chorzów” S.A. na rynku

5/5 - (2 votes)

analiza z pracy dyplomowej

Analiza otoczenia biznesowego to proces polegający na zidentyfikowaniu i ocenie czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Celem analizy otoczenia biznesowego jest zdobycie jak najwięcej informacji o sytuacji rynkowej, konkurencji, trendach, zmianach prawnych i innych czynnikach, które mogą wpłynąć na działalność firmy.

Analiza otoczenia biznesowego jest ważnym elementem strategii biznesowej i może być stosowana przez przedsiębiorstwa różnych branż i wielkości.

Najczęściej stosowanymi narzędziami do analizy otoczenia biznesowego są:

  1. Analiza PEST (Political, Economic, Social, Technological) – polegająca na ocenie wpływu czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych na działalność przedsiębiorstwa.
  1. Analiza Portera – polegająca na ocenie konkurencji w danym sektorze oraz na identyfikacji sił i słabości przedsiębiorstwa względem konkurentów. Narzędzie to służy do oceny atrakcyjności rynku i do wyboru odpowiedniej strategii biznesowej.

Analiza Portera opiera się na pięciu siłach konkurencyjnych:

  1. Siła nabywców – oznacza stopień wpływu nabywców na cenę i jakość produktów lub usług.
  2. Siła dostawców – oznacza stopień wpływu dostawców na cenę i jakość surowców lub materiałów.
  3. Konkurencja między istniejącymi firmami – oznacza stopień konkurencji między istniejącymi przedsiębiorstwami w danym sektorze.
  4. Możliwość wejścia na rynek nowych graczy – oznacza stopień trudności wejścia na rynek nowych przedsiębiorstw.
  5. Możliwość zastąpienia produktów lub usług – oznacza stopień możliwości zastąpienia danych produktów lub usług innymi.

Analiza otoczenia biznesowego i pozycji K.S.„Ruchu Chorzów” na rynku

Czynnik zewnętrzny Opis
Demografia i potencjał Potencjał demograficzny jest trudny do oszacowania z uwagi na fakt, że „Ruch Chorzów” jest klubem niezwykłym i, choć mieści się na Śląsku, to ma kibiców w całym kraju i za granicami. Na potrzeby tego planu przyjęto, że obszarem, który nas interesuje jest Górny Śląsk, Podbeskidzie, oraz społeczeństwo Polonii za granicami. Całkowity potencjał demograficzny rynku, na który „Ruch” może oddziaływać bezpośrednio wynosi około 4 500 000 osób.

W trakcie realizacji planu potencjał ten będzie wzrastał.

Zmiany społeczne

i kulturowe

Na Górnym Śląsku (największy potencjał rynkowy

„Ruchu” Chorzów), po wcześniejszym załamaniu się gospodarki opartej na wydobyciu węgla i przemyśle ciężkim, zaczynamy odnotowywać wzrost gospodarczy

i uaktywnienie się społeczeństwa. Szczególny wzrost obserwujemy w sektorze usług.

Z punktu widzenia klubu piłkarskiego zaszły, zatem dwie zmiany. Negatywna – pauperyzacja części społeczeństwa, oraz pozytywna – proces budowania zalążków klasy średniej.

Kolejnym pozytywnym elementem jest wzrost poziomu edukacji społeczeństwa. Na GŚ zmianie uległ profil wykształcenia. Zamknięte zostało wiele szkół zawodowych, wzrasta procent społeczeństwa kończącego edukację na poziomie szkół wyższych.

Struktura i trendy

w przemyśle piłkarskim

Ekstraklasa licząca 16 zespołów, II liga – 18, III liga – 72,

3 300 mniejszych klubów i towarzystw piłkarskich

Brak danych dotyczących wielkości obrotów rynku piłkarskiego

Główne źródła dochodów: Prawa medialne; Sponsorzy; Transfery; Bilety;

Działalność gospodarcza.

Porównując sytuację polską do obecnej sytuacji przemysłu piłkarskiego na terenie wspólnoty europejskiej można dojść do wniosku, iż piłka nożna w Polsce ma ogromny potencjał wzrostowy. Coraz bardziej widocznym trendem jest pełna komercjalizacja klubów i przekształcanie ich w przedsiębiorstwa działające na zasadach rynkowych.

Charakterystyka rynku

i klienta

Potrzeby klientów:

Wzrost pozycji ekonomicznej potencjalnych klientów

i sympatyków „Ruchu Chorzów” oznacza wzrost ich oczekiwań w aspekcie zarówno poziomu obsługi, dostępności biletów, poziomu widowiska jak i jakości usług z nim związanych.

Postrzeganie marki:

W całym opisanym wyżej obszarze potencjału demograficznego postrzeganie marki „Ruch Chorzów” należy określić jako niezwykle pozytywne, a stopień świadomości jako bardzo wysoki. Ewenementem jest, że w wielu miastach, w środowisku lokalnym „Ruch” ma więcej sympatyków niż miejscowy klub! Postrzeganie klubu przez środowisko

Charakterystyka rynku

i klienta

„Ruch” ma bardzo wielu sympatyków zarówno w kraju, jak i za granicą. Związane jest to z historią klubu, jego osiągnięciami, jego polskim charakterem i jego zaangażowaniem w rozwój środowiska piłkarskiego

i społeczeństwa, a w szczególności społeczności lokalnej na GŚ i w okolicach. Dodatkowym czynnikiem jest migracja ze Śląska do Niemiec.

Potrzeby środowiska:

Analizując środowisko piłkarskie na GŚ nie sposób nie wspomnieć o miejscu śląskiej piłki w historii piłki nożnej w Polsce. Był czas, gdy w pierwszej lidze grało siedem zespołów z regionu, a miłośnik piłki miał do wyboru 3-8 spotkań ekstraklasy tygodniowo. Obecnie tylko pięć drużyn z regionu gra w pierwszej lidze, większość z nich broni się przed spadkiem, a sympatyk piłki nożnej nie ma takiego wyboru, jak dawniej. Natomiast zapotrzebowanie na tego typu widowiska nie spada, co dobitnie pokazały mecze w drugiej lidze, które niezmiennie przyciągały wiernych sympatyków!

Dążenia „Ruchu” do gry w ekstraklasie były naturalną odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Jako profesjonalnie prowadzone przedsiębiorstwo z dużymi tradycjami, „Ruch” sprostało tym oczekiwaniom. „Ruch” traktował to jako swoją powinność wobec sympatyków i całego środowiska piłkarskiego.

Konkurencja Prowadząc analizę konkurencji „Ruchu Chorzów” nie należy ograniczać się do analizy klubów piłkarskich, ani nawet do analizy klubów i rozgrywek sportowych. Rzetelna analiza wymaga spojrzenia na zagadnienie w nieco szerszej perspektywie – wyboru sposobu spędzania wolnego czasu.

Kluby piłkarskie:

Na GŚ „Ruch Chorzów” ma wyjątkową i niezagrożoną pozycję. Ilość sympatyków pozostałych klubów jest niewspółmiernie mała. Jedynym potencjalnym konkurentem jest „Górnik Zabrze”.

Pozycja pozostałych klubów jest znacząco gorsza z kilku

powodów: charakter lokalny oddziaływania klubów; nieuregulowana bądź wręcz wątpliwa sytuacja prawna wielu z nich; brak ustabilizowanej sytuacji finansowej; brak realistycznej wizji rozwoju; brak strategii rozwoju i biznesplanów.

Inne kluby i rozgrywki sportowe:

Podobnie, jak w wypadku klubów piłkarskich, pozycja „Ruchu Chorzów” jest niezagrożona. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż najpopularniejszym sportem w Polsce jest piłka nożna.

Konkurencja Inne sposoby spędzania wolnego czasu:

Rozwój polskiej gospodarki wpłynął na zmianę nawyków społecznych. W dniu dzisiejszym dostępne jest wiele zróżnicowanych ofert na spędzenie wolnego czasu. Widowisko sportowe (w tym piłkarskie), aby konkurować z tą ofertą musi w znacznym stopniu podnieść swą atrakcyjność.

Potrzeby z tym związane to między innymi:

podniesienie poziomu sportowego;

poprawa infrastruktury (stadion);

podniesienie jakości obsługi;

zdecydowane podniesienie poczucia bezpieczeństwa; poprawienia dostępności biletów i produktów okołosportowych – różne formy dystrybucji;

wykorzystanie nowoczesnych form sprzedaży i promocji; większa koncentracja na rodzinach i potencjale z nimi związanym – zarówno sprzedażowym, jak i społecznym.

Stan prawny Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej wszystkie kluby piłkarskie powinny działać na zasadach Sportowych Spółek Akcyjnych i w wypadku „Ruchu Chorzów” wymóg ten został spełniony.

SSA Ruch Chorzów jest spółką działającą na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych ze zmianami wynikającymi z ustawą o kulturze fizycznej i została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 27 grudnia 2004.

Trendy w ekonomii Przewidywany przez analityków wzrost gospodarczy przekładał się będzie na wzrost zamożności społeczeństwa. Wspomniane wcześniej działania na rzecz podniesienia atrakcyjności widowiska piłkarskiego (patrz: Konkurencja) pozwolą wykorzystać ten potencjał.
 

Technologia

i komunikacja

Wraz z postępem technologicznym przed przedsiębiorstwami stają nowe możliwości związane z nowoczesnymi formami dystrybucji, a co za tym idzie, zwiększeniem dostępności swoich produktów.

Ruch Chorzów zamierza wykorzystać te możliwości.

Tabela 8. Analiza czynników zewnętrznych otoczenia zewnętrznego.

Źródło: Plan rozwoju K.S. Ruch Chorzów S.A.

Dodaj komentarz