Analiza płynności finansowej

Głosuj na tę pracę

Analiza płynności oparta jest na wskaźnikach obliczanych na podstawie bilansu ze stanu przeszłego, ale ma też istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji bieżących.  Pierwszym wskaźnikiem, jest wskaźnik płynności finansowej.

Jak wspomniano już wcześniej w analizie finansowej stosuje się najczęściej trzy składniki płynności finansowej, które różnią się w swojej budowie stopniem płynności środków obrotowych, ujmowanych w licznikach. Rozróżnia się trzy stopnie płynności majątku obrotowego.[1]

Tabela 14.  Kształtowanie się wskaźników płynności finansowej w spółce „RatGar” Sp. z o.o. w latach 1999-2001

WYSZCZEGÓLNIENIE

1999

2000

2001

Wskaźnik płynności finansowej stopnia I

3,48

5,43

5,05

Wskaźnik płynności finansowej stopnia II

3,48

5,43

5,05

Wskaźnik płynności finansowej stopnia III

4,00

6,11

5,08

[Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa „RatGar” sp. z o.o. z lat 1999-2001]

Zaprezentowane w tabeli 22 dane,  wskazują na bardzo dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa. W roku 1999 wskaźnik ten wynosił 3,48 rosną do poziomu 5,43 w roku następnym. Oznacza to, że przedsiębiorstwo w całym analizowanym okresie posiadało wystarczającą ilość środków pieniężnych niezbędną do pokrycia należności. Jednak pojawia się również wniosek, że nadwyżka środków finansowych, która wyrażona jest poprzez wskaźnik 5,43 i 5,05 oznacza, że przedsiębiorstwo obniża tym samym poziom rentowności. Jednak w przypadku konieczności starania się o kredyt krótkoterminowy, powinno bez problemu takowy uzyskać.

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia obrazuje bardzo dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa, co dla partnerów gospodarczych nie jest bez znaczenia. Jednak tak wysokie wartości wskaźnika płynności finansowej II stopnia świadczą o nieprodukcyjnym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności.

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia umożliwia ocenę, czy występujące w przedsiębiorstwie zobowiązania mogą być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych. W przypadku przedsiębiorstwa RatGar Sp. z o.o. wskaźnik ten oscyluje na poziomie od 4,00 do 6,11. Jest to znacznie wyżej niż idealna wielkość wskaźnika (2,0 czyli 200 % ). Przedsiębiorstwo RatGAr jest w stanie bez problemu spłacić całość swoich zobowiązań zarówno tych krótkoterminowych  jak również długoterminowych.


[1] T. Waśniewski, W. Skoczylas, op. cit., s. 207.

Dodaj komentarz