Analiza wielkości i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Głosuj na tę pracę

Sfery rządzące i społeczeństwo wiązało i wiąże duże nadzieje z napływem kapitału zagranicznego do naszego kraju. Jednocześnie napływ kapitału zagranicznego do Polski wywołuje obawy i wątpliwości zarówno wśród polityków, społeczeństwa, jak też inwestorów zagranicznych. Aby wyjaśnić te wątpliwości i formułować obiektywne oceny o tym procesie konieczne jest stałe monitorowanie działalności inwestorów zagranicznych w Polsce. Do tego niezbędny jest zorganizowany, spójny system przepływu informacji o inwestycjach zagranicznych. Obecnie działają pewne segmenty tego systemu w: GUS, PAIZ, MPW, NBP, IKCHZ. Należy jednak dążyć do połączenia tych systemów w zorganizowany system, który umożliwiałby prowadzenie systematycznego monitoringu inwestycji zagranicznych i dałby podstawy do formułowania rekomendacji dla polityki gospodarczej oraz dla promocji inwestycji zagranicznych.[1]

Inwestycje zagraniczne napływające do Polski pobudzaj ą wzrost gospodarki, tworzą nowe miejsca pracy, przyspieszaj ą modernizację struktury gospodarczej, wpływają na poprawę konkurencyjności produkcji, zwiększaj ą eksport, przyczyniają się do wdrażania nowych technologii oraz nowoczesnego managmentu i organizacji produkcji. Te pozytywne skutki napływu inwestycji zagranicznych dotyczą jednak tylko niewielkiej części polskiej gospodarki. Intensywność tego procesu jest ciągle zbyt mała.

Pod koniec lat osiemdziesiątych inwestycje w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych są nowością. Polska w tamtych czasach postrzegana była jako kraj, w którym inwestycje zagraniczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Świadczy o tym wielkość napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do naszego kraju.

Wartość średnioroczna tych inwestycji w latach 1984 do 1989 wynosiła 16 mln USD, co stanowi zaledwie ułamek procenta w porównaniu do wielkości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich latach.

Tabela 1 przedstawia wielkość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz tempo ich zmian w latach 1984 – 1997.

Tabela 1. Wielkość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 1984 – 1997 (w mln USD)

  Wartość roczna ZIB Wartość

zakumulowana

Tempo zmian (%)
84 – 89 16* 0,2
1990 89 105 1
1991 291 396 3,3
1992 687 1.083 8
1993 549 1. 632 6, 4
1994 2.689 4.321 31,4
1995 2.511 6.832 29,3
1996 5.159 12.027 60, 6
1997 8.560 20.587

* Dane średnioroczne.

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie:  Status of Foreign Direct Investment in Poland at the End of 1997.

Według danych PAIZ, obejmujących bezpośrednie przepływy inwestycji zagranicznych wielkich inwestorów w Polsce w 1990 r.,  ZIB osiągnęły zakumulowaną wartość 105 mln USD, a ich napływ w ciągu tego roku wyniósł 89 mln USD.

Następne dwa lata tj . 1991 i 1992 rok to dynamiczny rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Wartość inwestycji zagranicznych na koniec 1991 roku wynosi 396 mln USD (napływ w ciągu roku 291 mln USD) , a na koniec 1992 roku 1083 mln USD (napływ w ciągu roku 687 mln USD ).

Według PAIZ, rok później, w 1993 roku skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce   wynosiła 1.632 mln  USD. W tym roku właśnie zanotowano nieduży spadek wartości rocznej ZIB w porównaniu z rokiem poprzednim i zanotowano 549 mln USD.

Rok 1994 to bardzo silny wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W tym roku napłynęło do Polski 2.689 mln USD, a skumulowana wartość tych inwestycji wyniosła 4.321 mln USD. Rok później zanotowano obniżenie dynamiki wzrostu inwestycji bezpośrednich w naszym kraju. W roku 1995 wartość skumulowana ZIB wynosiła 6.832 mln USD ,   a wartość roczna 2.511 mln USD.

W ocenie PAIZ na koniec 1996 roku wartość inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 12 027 mln USD i była wyższa  od ich stanu na koniec 1995 roku o 76,1%. W całym 1996 roku napłynęło do Polski 5.195 mln USD w formie nowych inwestycji zagranicznych czyli dwa razy więcej niż w 1995 roku.

Na koniec 1997 roku PAIZ oszacowała skumulowaną wartość ZIB na 20.587 mln USD. W ciągu tego roku napłynęło do Polski 8.560 mln USD. Najnowszy raport PAIZ podsumowujący I półrocze 1998 roku szacuje skumulowaną wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 25.603 mln USD (dane z czerwca 1998 roku).

Tabela 2 przedstawia wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów inwestujących w Polsce na koniec 1997 roku.

Tabela 2. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w Polsce w 1997 roku

(w mln USD)

Kraj Inwestycje w mln USD Plany w mln USD Ilość

firm

USA 3.981 3.167 91
Niemcy 2.104 1.036 134
Koncerny

międzynarodowe

1.654 827 15
Włochy 1.636 1.063 44
Francja 1.616 1.402 51
Holandia 1.213 352 34
Korea Południowa 1.077 612 5
Wielka Brytania 1.002 441 26
Austria 660 185 34
Szwecja 565 185 36
Szwajcaria 445 303 9
Australia 354 77 4
Dania 306 28 22
Norwegia 240 439 7
Irlandia 191 11 3

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie:     Status of Foreign

Direct Investment in Poland at the End of 1997.

Jak wynika z listy PAIZ, do państw, które są najbardziej zaangażowane w inwestowanie w Polsce należą: USA, Niemcy, Włochy, Francja, Holandia. W ciągu dwóch ostatnich lat do tych państw dołączyła Korea Południowa.

[1] Por.:   Inwestycje zagraniczne w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją B. Durka, op. cit., s. 9.

Dodaj komentarz