Ogólna informacja o sytuacji finansowej

5/5 - (1 vote)

Rok 2000 okazał się być udanym dla spółek z branży Telekomunikacja, na co wskazują dane finansowe branży (tabela 4.2). Przychody z działalności rosły systematycznie z kwartału na kwartał. Suma uzyskanych przez spółki telekomunikacyjne przychodów była trzynastokrotnie wyższa niż przez spółki branży media i blisko pięciokrotnie wyższa niż w przypadku gałęzi informatyka. Efektem tak dużego dystansu jest znacząca różnica wielkości branż (wielkość w tym przypadku mierzona jest jako suma aktywów spółek tworzących branżę).

Tabela 4.1 Wielkość branż- mierzona sumą aktywów ( w tys. PLN)

telekomunikacja Media informatyka
kw. I 40 485 901,0 1 286 528,0 1 928 267,0
kw. II 42 161 484,0 1 415 168,0 2 105 092,0
kw. III 42 824 242,0 1 457 017,0 2 275 463,0
kw. IV 43 891 033,0 1 414 852,0 2 928 481,0
Średnio 42 340 665,0 1 393 391,3 2 309 325,8

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Jak widać w tabeli 4.1, różnica w wielkości aktywów jest kolosalna, głównie dzięki Telekomunikacji Polskiej S.A. (aktywa TP S.A. stanowią około 66% aktywów całej branży). Tabela 4.1 oprócz różnic w wielkości gałęzi, wskazuje także na tendencję wzrostową całego sektora Nowych Technologii. Wszystkie gałęzie zaczynały rok posiadając poziom aktywów niższy od średniorocznego, a kończyły rok z wynikiem dużo lepszym od tego poziomu.

Powracając do branży telekomunikacja możemy zauważyć, że rok 2000, pomimo wysokiego poziomu inwestycji, okazał się być zyskowny. Tabela 4.2 obrazuje poziom zysków branży.

Tabela 4.2 Wybrane dane finansowe dla branży telekomunikacja ( w tys. PLN)

Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata)

brutto

Zysk (strata)

netto

kw. I 3 547 518,0 927 801,0 693 306,0 455 680,0
kw. II 3 676 719,0 773 492,0 81 580,0 -86 167,0
kw. III 3 730 938,0 856 538,0 5 450 765,0 3 704 024,0
kw. IV 4 069 960,0 933 442,0 969 785,0 621 351,0
2000 r. 15 025 135,0 3 491 273,0 7 195 436,0 4 694 888,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Zysk netto pojawił się w trzech kwartałach, a jedynie w jednym kwartale – mianowicie trzecim – branża poniosła nie za wysoką stratę. Podane w tabeli 4.2 dane wskazują na wysoką zyskowność. Jest to efekt wzrostu zainteresowania na całym świecie Nowymi Technologiami. Wraz z pojawieniem się tendencji do ulepszania i unowocześniania działalności przedsiębiorstw za pomocą teleinformatyzacji, wzrosło zapotrzebowanie na Nowe Technologie w naszym kraju. Opłacalność tych technologii widać także po wynikach osiągniętych przez pozostałe gałęzie.

Tabela 4.3 Wybrane dane finansowe dla branży media ( w tys. PLN)

Przychody netto ze

sprzedaży

Zysk (strata) na

działalności operacyjnej

Zysk (strata)

brutto

Zysk (strata)

netto

kw. I 249 941,0 48 130,0 56 624,0 39 471,0
kw. II 320 362,0 73 649,0 80 945,0 58 364,0
kw. III 272 891,0 37 034,0 36 041,0 25 323,0
kw. IV 324 164,0 54 211,0 60 944,0 45 356,0
2000 r. 1 167 358,0 213 024,0 234 554,0 168 514,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Spółki medialne we wszystkich kwartałach osiągnęły dodatni zysk netto. Suma zysku netto osiągnęła 168 milionów PLN, co przy sumie aktywów na poziomie1,4 miliarda PLN, daje 12 procentową zyskowność branży. Taki efekt można uznać za sukces, mając na uwadze to, że wcześniej media były niedocenianą branżą i spółki ją tworzące, może poza Agorą, są spółkami młodymi, często niedoinwestowanymi. Przychody Mediów, tak jak w przypadku spółek telekomunikacyjnych, także rosły w miarę systematycznie w ciągu 2000 roku (tabela 4.2).

Jeszcze bardziej przekonywującym dowodem na szybki rozwój nowoczesnych technologii i wzrost zainteresowania nimi na rynku są spółki informatyczne. [1]

Tabela 4.4 Wybrane dane finansowe dla branży informatyka ( w tys. PLN)

Przychody netto ze

sprzedaży

Zysk (strata) na

działalności

operacyjnej

Zysk (strata)

brutto

Zysk (strata)

netto

kw. I 641 048,0 25 627,0 54 020,0 37 471,0
kw. II 647 842,0 32 515, 0 36 032,0 20 983,0
kw. III 777 426,0 77 454,0 63 810,0 38 922,0
kw. IV 1 154 345,0 -9 763,0 39 489,0 -2 297,0
2000 r. 3 220 661,0 125 833,0 193 351,0 95 079,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Przychody netto ze sprzedaży w kwartale czwartym były blisko dwukrotnie wyższe niż w kwartale pierwszym. Jednak, jak widać w tabeli 4.4 zyskowność była niższa niż w przypadku pozostałych branż, głównie ze względu na wysoki stopień inwestycji. Sukcesy, które święciły spółki informatyczne i huraoptymistyczne prognozy na przyszłość, spowodowały, że walka o przyszłego licznego klienta skupiła się na inwestycjach. Rezultatem tego mogła być strata netto, którą zanotowała branża w IV kwartale roku 2000.

Tabela 4.5 Wybrane wskaźniki dla trzech branż

telekomunikacja media Informatyka
Wskaźnik płynności bieżącej 14,8 2,0 2,9
Stopa zadłużenia 0,6 0,4 0,4
Stosunek kapitału obrotowego

do trwałego

0,24 0,53 2,38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

Tabela 4.5 przedstawia trzy wybrane wskaźniki finansowe, które charakteryzują omawiane branże. Zostały policzone jako średnie wartości wskaźników tworzących daną branżę. Wskaźnik płynności bieżącej, w przypadku spółek informatycznych i medialnych, zawiera się w granicach przyjętych za odpowiednie; przedsiębiorstwa utrzymywały wypłacalność na odpowiednim poziomie i jednocześnie nie utrzymywały zbyt wysokiego poziomu kapitałów obrotowych. W przypadku gałęzi Telekomunikacja pojawia się jednak pewien problem. Wskaźnik płynności osiąga wartość bliską 15, co wskazuje na nie do końca umiejętną gospodarkę zobowiązaniami krótkoterminowymi i majątkiem obrotowym.[2]

Drugi ze wskaźników – stopa zadłużenia, liczony jako udział zobowiązań w sumie bilansowej, wskazuje po raz kolejny na podobieństwo dwóch mniejszych gałęzi, tzn. Mediów i Informatyki. Udział kapitału obcego wynosi w ich przypadku 40 %; spółki telekomunikacyjne zasilane są z zewnątrz w 60 %. Może być to efekt większego udziału kapitału akcyjnego w pasywach tych pierwszych, a jednocześnie dużego zapotrzebowania na kapitał obcy, walczących o klienta spółek telekomunikacyjnych.[3]

Wskaźnik opisujący stosunek kapitału obrotowego do kapitału trwałego jest w miarę podobny w przypadku branży Telekomunikacja i Media. Szczególnie niską wartość przyjmuje on dla spółek telekomunikacyjnych. Związane jest to z dość rozległą i wysokorozwiniętą infrastrukturą niezbędną do prowadzenia działalności przez firmy telekomunikacyjne. Powodem tak wysokiego poziomu tego wskaźnika dla spółek informatycznych może być względnie niski poziom rzeczowego majątku trwałego. Zasobami o największym znaczeniu dla tych spółek są zasoby ludzkie – specjaliści tworzący nie zawartą w bilansie wartość.

W celu dokonania dokładniejszej analizy branży Technologii Innowacyjnych wypadałoby, oczywiście, przeprowadzić bardziej szczegółowe obliczenia. Jednak kilka przedstawionych danych finansowych wskazuje na to, że sytuacja finansowa omawianych spółek w roku 2000 była w miarę dobra. Przytoczone wielkości wykazują tendencję wzrostową branży i wzrost zainteresowania jej produktami ze strony odbiorców.


[1] Branża Media na Giełdzie Papierów Wartościowych pojawiła się jako osobna gałąź dopiero pod koniec roku 2000. Przedtem spółki medialne znajdowały się w Sektorze Usługi w kategorii Inne.

[2] Powodem takiej wysokiej wartości jest wyjątkowo niski udział zobowiązań krótkoterminowych w źródłach finansowania Netii Hooldings; wynosi on około 1%. Jest to efekt dalekowzrocznej strategii spółki i oparciu źródeł finansowania na długoterminowym kapitale.

[3] Inwestycje na tym rynku są kapitałochłonne, a wzrost inwestycji związany jest z demonopolizacją rynku.