Wskaźniki oceny stopnia zadłużenia

5/5 - (2 votes)

Istotną grupę wskaźników charakteryzujących sytuację finansową firmy stanowią wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa. Analiza stanu zadłużenia polega na określeniu udziału długu w finansowaniu aktywów firmy oraz badaniu relacji pomiędzy wielkością zysku a stałymi obciążeniami firmy z tytułu oprocentowania długu.[1]

Wskaźniki oceniające poziom zadłużenia przedsiębiorstwa przedstawia tabela 1.

1. Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia informuje, jaki udział w całości aktywów stanowi zadłużenie, czyli udział zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa.

Im wyższa jest wielkość wskaźnika, tym stopień zadłużenia firmy jest większy i odwrotnie. Im niższy poziom tego wskaźnika, tym sytuacja firmy jest korzystniejsza, z tego względu, że mniejszy jest udział kapitału obcego w finansowaniu działalności podmiotu.[2]

Zbyt wysoki poziom wskaźnika zadłużenia może podważyć wiarygodność finansową firmy. Zbyt niski poziom wskaźnika może świadczyć o niewykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla zwiększenia korzyści finansowych firmy.

Według standardów zachodnich w firmie, w której nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym, a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,57 – 0,67.[3]

Tabela 1. Zestawienie wskaźników oceny stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa

Wskaźniki oceny stopnia   zadłużenia przedsiębiorstwa

L.p.

Wskaźniki poziomu zadłużenia   przedsiębiorstwa

NAZWA

POSTAĆ

1.

wskaźnik   ogólnego poziomu zadłużenia

zobowiązania   ogółem x 100 %

aktywa   ogółem

2.

wskaźnik   zadłużenia kapitału własnego

zobowiązania   ogółem

kapitał   własny

3.

wskaźnik   zadłużenia długoterminowego

zobowiązania   długoterminowe

 kapitał własny

4.

wskaźnik   pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku

rzeczowe   składniki majątku trwałego

 zobowiązania długoterminowe

Wskaźniki zdolności   przedsiębiorstwa do obsługi długu

1.

wskaźnik   pokrycia obsługi długu I

zysk   brutto + odsetki

raty   kapitałowe + odsetki

2.

wskaźnik   pokrycia obsługi długu II

zysk   netto

raty   kapitałowe + odsetki

3.

wskaźnik   pokrycia zobowiązań odsetkowych

zysk   brutto + odsetki

odsetki

4.

wskaźnik   pokrycia obsługi kredytu z cash flow

zysk   netto + amortyzacja

rata   kredytu + odsetki

Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 2002.


[1] J. Czekaj, Z. Dresler, op. cit., s. 219.

[2] Finanse firmy, op. cit., s. 27.

[3] J. Ostaszewski, Analiza finansowa i wycena firmy według standardów EWG, Warszawa 1992, s. 53.