Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu

5/5 - (2 votes)

Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu to metoda oceny zdolności finansowej przedsiębiorstwa, która polega na analizie różnych wskaźników związanych z długiem. Te wskaźniki pozwalają na określenie, jak dobrze firma radzi sobie z obsługą swoich zobowiązań finansowych i jakie są jej perspektywy na przyszłość.

Niektóre z wskaźników, które są stosowane w ocenie zadłużenia i obsługi długu to:

  • Wskaźnik zadłużenia: ten wskaźnik pokazuje, jakie procentowe udział długu stanowi w bilansie firmy. Im niższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma ma więcej własnych środków na pokrycie swoich zobowiązań.
  • Wskaźnik płynności: ten wskaźnik mówi, ile razy aktywa obrotowe przedsiębiorstwa przewyższają jego bieżące zobowiązania. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma ma więcej niż wystarczająco środków, aby spłacić swoje bieżące zobowiązania.
  • Wskaźnik rentowności: ten wskaźnik pokazuje, jak dobrze firma radzi sobie z wykorzystaniem swoich aktywów do generowania zysków. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma jest bardziej efektywna w swoich działaniach.
  • Wskaźnik wypłacalności: ten wskaźnik pokazuje, ile razy przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje odsetki z zysków. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że firma ma więcej niż wystarczająco środków, aby spłacić swoje odsetki.

Te i inne wskaźniki są analizowane i porównywane z branżowymi standardami lub z innymi firmami w celu oceny zdolności finansowej przedsiębiorstwa i jego zdolności do obsługi swojego długu. Wyniki takiej analizy mogą być użyte przez inwestorów, kredytodawców i innych interesariuszy do oceny ryzyka inwestycyjnego i podejmowania decyzji dotyczących współpracy z danym przedsiębiorstwem.

Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu jest tylko jednym z wielu elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać taką ocenę w połączeniu z innymi metodami, takimi jak analiza finansowa, analiza ryzyka, czy też analiza rynku i konkurencji.

Aby zanalizować zadłużenie przedsiębiorstwa dokonałam obliczeń wskaźników:

  • ogólnego zadłużenia,
  • zadłużenia kapitału własnego,
  • pokrycia odsetek zyskiem.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

WOZ =

W 1998 r.  

= 0,5

W 1999 r.

= 0,6

W 2000 r. 

= 0,7

Rysunek 9

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A

Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia z roku na rok wzrasta. Nie jest to dobre zjawisko, ponieważ odzwierciedla to spadek samofinansowania firmy oraz pogorszenie bezpieczeństwa finansowego. W roku 2000 blisko 70% całości kapitałów zaangażowanych w przedsiębiorstwo miało swe pokrycie w kapitale obcym. Wzrost udziału zobowiązań w całkowitym kapitale wpłynął również na pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

WZKW =

W 1998 r.  

= 1,1

W 1999 r.  

= 1,7

W 2000 r.  

= 2,5

Rysunek 10

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A

Jak widać z analizy wskaźnika zadłużenia kapitału własnego z roku na rok wzrasta wartość wskaźnika  oznacza to coraz większe zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych, a więc zwiększenie stopnia zadłużenia. Oddziałuje to bezpośrednio na poziom ryzyka finansowego z powodu wyższych rat kapitałowych i odsetek.

 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem

WPZO =

W przedsiębiorstwie ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A nie dokonuję obliczenia wskaźnika pokrycia odsetek zyskiem, ponieważ analizowane przedsiębiorstwo przynosi straty a wiec nie może pokrywać odsetek zyskiem.