Biznes Plan „TEES-x” sp. z o.o.

5/5 - (1 vote)

Spis treści

1. Firma i jej cel

· prezentacja firmy

· cel

· okres

· produkt

· kadra

· organizacja

2. Profil i zakres działania firmy „TEES-x”

3. Projekt przedsięwzięcia

4. Założenia planu strategicznego

· analiza otoczenia

· analiza firmy

· plan strategiczny-dlugookresowy

-strategia przywództwa pod względem kosztów

-strategia rozwoju produktu

5. Plany szczegółowe

· plan marketingowy

· plan organizacyjny

· plan finansowy

Załączniki

· schemat organizacyjny „TEES-x” sp. z o.o. rysunek 1

· bilans początkowy „TEES-x” tabela 1

· struktura kosztów tabela 2

· rachunek wyników tabela 3

· warianty cen tabela 4

—————-

Firma ”TEES-x” planuje przeprowadzenie strategii ekspansji rynku z racji silnych ataków konkurencyjnych i dużej atrakcyjności rynku . Strategia ta ma na celu: rozbudowę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. W tym celu konieczne jest: usprawnienie technologii, wprowadzenie badan rozwojowych a także podejmowanie działań promocyjno-reklamowych sprzyjających umocnieniu przewagi konkurencyjnej. Strategia ta determinuje kierunki długookresowego rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacje zysku w dłuższym okresie. Strategia ekspansji realizowana będzie poprzez przejecie dominującej pozycji pod względem kosztów całkowitych i wysokiej jakości.

Firma nasza, stając się przywódcą pod względem kosztów i jakości może osiągnąć znaczne rezultaty w branży która determinowana jest przede wszystkim przez koszty i jakość. Chociaż koszty i jakość mogą być głównym źródłem przewagi konkurencyjnej „TEES-x” powodzenie całej strategii musi opierać się również na odpowiednio dobranej do podjętych działań promocji i reklamie. Strategia ekspansji rynku realizowana będzie w czterech wymiarach: produktu, ceny, dystrybucji i promocji.

W sferze produktu działania „TEES-x” Beda polegać na doprowadzeniu do usprawnienia wytwarzanego produktu „X” w celu zwiększenia jego użyteczności czyli wartości dla nabywcy. Podjęte zostaną tez działania w sferze badania i rozwoju technologii celem których będzie doprowadzenie do osiągnięcia jakości produktu „X” na poziomie wyższym od poziomu jakościowego konkurencyjnych firm. Firma planuje produkcje produktu „X” o podniesionej do 850 punktów jakości (czyli zwiększenie dotychczasowej jakości o 350 pkt)

Strategia w dziedzinie cen zakłada określenie ceny na poziomie zaspokajającym poniesione koszty jednakże konkurencyjnym w stosunku do konkurencji.

Najistotniejszym czynnikiem decydującym o cenie produktu „X” są koszty jego wytworzenia. Firma planuje ustalenie ceny na poziomie 9 złotych za sztukę produkowanego wyrobu. Cena ta ( przy tak wysokim poziomie jakości) w pełni zwraca koszty produkcji i jest cena w pełni konkurencyjna w porównaniu do cen produktów konkurencyjnych. Istotnym jest tu również fakt, iż cena na poziomie 9 zł daje firmie bardzo dobry wskaźnik cenowego indeksu rynkowego. Warianty cen przedstawia tabela 4.

Strategia w dziedzinie dystrybucji będzie kontynuacją strategii prowadzonej dotychczas.

„TEES-x” korzystać będzie z dotychczasowych kanałów dystrybucji czyli bezpośrednio do sieci handlu detalicznego.

Firma planuje doprowadzić w bieżącym roku efektowną kampanie reklamowo-promocyjną. Oparta ona zostanie na przeprowadzonych przez „TEES-x” pracach badawczo-rozwojowych których celem będzie unowocześnienie produktu „X” oraz zmniejszenie kosztów wytworzenia co powinno wpłynąć na obniżenie kosztów produktu. Głównym źródłem aktywizacji sprzedaży będzie stanowić reklama telewizyjna na która „TEES-x” ma zamiar przeznaczyć 500 złotych kwartalnie przez okres czterech kwartałów oraz reklama radiowa na która zostanie przeznaczona kwartalnie kwota 400 złotych również przez okres czterech kwartałów. Działania te mają na celu zwiększenie indeksu rynkowego o około 165 %.

Plan organizacyjny

Firma planuje w pierwszej kolejności podjąć działania zmierzające do zwiększenia produkcji (posiadając możliwości produkcyjne 2000-2500 sztuk wyrobów na kwartał) z dotychczasowych 500 sztuk wyrobów „X” do 1500 sztuk. Działania te mają na celu dostosowanie maszyn i urządzeń oraz rozkładu pracy między pracowników oraz (ewentualnie) zorganizowanie dodatkowych czynników produkcji.

Kolejnym zadaniem w harmonogramie działań odpowiadającym planowi marketingowemu będzie stworzenie (od podstaw) komórki badawczo-rozwojowej której celem będzie wypracowanie nowych technik produkcji, poszukiwanie rozwiązań polepszających jakość produkowanych wyrobów, oraz zmniejszenie kosztu produkcji.

Wprowadzenie do produkcji wyrobów o zwiększonej jakości. Przewiduje się iż ostateczna jakość wyroby „X” będzie utrzymana na poziomie 850 punktów. Proces zwiększania jakości odbywać się będzie w dwóch (ze względu na brak posiadanych środków) etapach. Etap pierwszy polegać będzie na zwiększeniu jakości do wysokości 600 punktów. Po wprowadzeniu pierwszego etapu, gdy firma uzyska wymagana płynność finansowa wprowadzony zostanie etap drugi, który ma na celu zwiększenie jakości do wartości docelowej czyli 850 punktów.

Kampania promocyjno-reklamowa prowadzona będzie wraz z przedstawionymi wyżej działaniami i będzie miała na celu informowanie potencjalnych nabywców o pozytywnych efektach prac firmy „TEES-x”, o wyrobie „X” oraz będzie miała na celu stwarzanie pozytywnego wizerunku firmy.

Plan finansowy

Plan finansowy jest ściśle skooperowany z założeniami planu marketingowego i stanowi jego uzupełnienie. Kapitały własne stanowią kwotę 10500 zł co stanowi 91,4% posiadanego kapitału. Pozostałe 8,6% w kwocie 10000 zł pochodzi z zaciągniętego kredytu bankowego. W myśl formułowanych działań marketingowych mających na celu realizacje celu głównego firmy (zwiększenie udziału firmy w sprzedaży produktu „X”) zostaną podjęte działania finansowe odpowiadające odpowiednim działaniom i fazom strategii marketingowej firmy. ”TEES-x” planuje, realizując podjęty plan zwiększenia jakości i użyteczności produktu, przeznaczyć znaczne środki na podniesienie jakości. Podniesienie jakości jest najkosztowniejszym przedsięwzięciem firmy i firma nie może podjąć się tego procesu bez pomocy finansowej (w postaci kredytu) ze strony banku.

Szczegółowe zestawienie struktury kosztów przedstawi tabela 2. Rachunek wyników przedstawia tabela 3.

[ten biznesplan już niebawem]

Dodaj komentarz