Ewidencjonowanie przychodów i kosztów w firmie w latach 2008-2010

Głosuj na tę pracę

Firma DOMSTYLE dokonuje rozliczeń z budżetem państwa z tytułu przychodów na zasadach ogólnych. Ta forma opodatkowania pozwala firmie na największą minimalizację opłacanego podatku dochodowego. Decydując się na tą formę rozliczania, wspólnicy mieli na uwadze fakt, że pozwoli to na skorzystanie z większości ulg podatkowych oraz możliwe będzie odliczanie poniesionych kosztów z tytułu uzyskania przychodów. Możliwość odliczania kosztów jest bardzo ważna dla firmy DOMSTYLE, ponieważ w swojej działalności wykorzystuje kosztowny sprzęt, materiały oraz pomoce naukowe. Uwzględnienie tych kosztów przy obliczaniu dochodu jest więc bardzo korzystne dla firmy. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów daje więc firmie DOMSTYLE możliwość sprawniejszego funkcjonowania i szybszego rozwoju, w porównaniu do innych form opodatkowania.

W celu określenia czy firma funkcjonuje prawidłowo, należy określić czy przynosi ona dochód. W tym celu należy porównać przychody i koszty. Przychody są to wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów bądź towarów lub usług wyrażone w jednostkach pieniężnych. Koszty są to wydatki ponoszone w celu uzyskania tego przychodu np. wykonania usługi, czy też wytworzenia wyrobu.

Różnica między przychodami a kosztami daje wynik finansowy, zaś dokonywane zestawienia i obliczenia nazywane są przeprowadzaniem rachunku nakładów i wyników firmy.

Z uwagi na to, iż firma DOMSTYLE prowadzi podatkową księgę przychodów, ciąży na niej obowiązek ewidencjonowania przychodów, jak i kosztów. Ich struktura uzależniona jest od rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności.

Przychodem w firmie DOMSTYLE będzie kwota należna za sprzedany towar lub rzeczowy składnik majątku trwałego, czy też za wykonaną usługę, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Firma przychody otrzymuje ze sprzedaży  produkowanego asortymentu tj. krzesła i stoły. Większość sprzedaży to krzesła dla instytucji publicznych: szkoły, uczelnie, banki, hurtownie meblowe. Stanowi to 73% przychodu firmy w roku 2008. Około 2% przychodu to otrzymane odsetki od wkładów oszczędnościowych firmy które znajdują się na rachunku bankowym, oraz odsetki wynikające z nieterminowego regulowania należności. Pozostała część to sprzedaż stolików.

W związku z tym, iż sytuacja finansowa firmy DOMSTYLE jest bardzo dobra pozwala to na inwestowanie w nowy park maszynowy przez co wartość firmy wzrasta, natomiast maszyny i urządzenia, które zostały wymienione pozostają w ewidencji środków trwałych, które następnie mogą posłużyć jako przychód firmy w transakcjach sprzedażowych ( sprzedaż środków trwałych).

Kolejnym źródłem przychodu firmy jest podpisana umowa o pracę z Urzędem Pracy.

Umowa ta obejmuje zatrudnienie kilku pracowników w firmie DOMSTYLE, których wynagrodzenie za pracę  jest refundowane przez Urząd Pracy.

W działalności gospodarczej dąży się do maksymalnego ograniczenia ponoszonych kosztów, ponieważ pomniejszają one  dochód uzyskiwany z działalności. Ważne jest, które z ponoszonych wydatków stanowią koszt uzyskania przychodu. Każdy rodzaj działalności wiąże się z ponoszeniem kosztów.

DOMSTYLE w kolumnie nr 10 przeznaczonej do wpisywania zakupów towarów handlowych i materiałów według cen zakupu księguje wartości zakupionych materiałów, surowców oraz wyrobów obcej produkcji, które są dominującą częścią ponoszonych kosztów w firmie.

W skład kosztów zakupów materiałów i surowców do produkcji krzesełek i stolików wchodzi min. usługa chromowania i niklowania  konstrukcji stelaży krzeseł i stołów przez firmę zewnętrzną. Dodatkowo zakup rury stalowej w odpowiednim rozmiarze.

Głównym kontrahentem firmy DOMSTYLE jest firma INPOL-KRAK  sp. z o.o z Krakowa, która jest czołowym dystrybutorem stali na rynku Polskim.

Długoletnia współpraca z ta firmą pozwoliła sobie na wypracowanie korzystnych cen zakupu.

Dodatkowo firma DOMSTYLE zaopatruje się w stal w firmie EDIKOL Sp.J. Częstochowa, z którą również współpracuje na korzystnych warunkach.

Kolejnym zakupem są gotowe formatki siedzisk i oparć oraz blatów do stolików z tworzywa sztucznego i drewnianej sklejki.

Formatki plastikowe: siedziska i oparcia oraz blaty kupowane są od firmy PPHU OTIMO  Lubliniec. Miesięczna wielkość zakupu siedzisk i oparć to 2500-3000 szt natomiast blatów około 1500-2000szt.

Sklejka drewniana kupowana jest z Fabryki Sklejka PISZ S.A. W ilościach porównywalnych co formatki plastikowe. Fabryka Skleja PISZ S.A. Obciąża firmę DOMSTYLE kosztami transportu.

Firma Akcesoria Meblowe A.M. Sp.J. Radomsko to firma dostarczająca śruby, nakrętki, nity, oraz zaślepki na rurki.

Kolejnym kontrahentem współpracującym z DOMSTYLE jest SOGUM BIS sp. z .o.o. Nowa Szarlejka, która dostarcza materiały obiciowe oraz gąbkę, która mocowana jest między siedziskiem a materiałem oraz oparciem a materiałem.

Istotnym kosztem dla firmy jest zakup paliwa.

W latach 2008-2009 firma poniosła koszty związane z remontem hal produkcyjnych oraz modernizację pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Comiesięczne koszty zwiększają się również o opłatę za telefony firmowe i za prowadzenie rachunku bankowego natomiast kwartalnie o rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę i czynsz za lokal. W firmie DOMSTYLE księguje się również koszty związane z usługami firmy przewozowej DHL, dostarczającej towar do klienta.

W dużej mierze wpływ na koszty mają wynagrodzenia pracownicze.

Corocznie ponoszone są koszty ubezpieczenia OC pojazdów firmowych będących środkami trwałymi firm, które rejestruje się w kolumnie 13.

Kolejnymi kosztami z jakimi firma ma do czynienia to koszty związane ze szkoleniami pracowniczymi, koszty zwiększają się również poprzez reklamę firmy w lokalnej prasie i mediach.

Faktura VAT stwierdzająca dokonanie sprzedaży jest jednym z wielu rodzajów dokumentów, które są księgowane w firmie. W kolumnie 1 tj. Lp książki przychodów i rozchodów w pozycji trzeciej została zaksięgowana sprzedaż towaru z datą 03.06.2008r z numerem dowodu księgowego FV 30/06/08, faktura ta została wystawiona kontrahentowi Centrum Meblowe Tarnowskie Góry, dane te zapisano w kolumnach 4 oraz 5. W kolumnie 6 mieszczono opis zdarzenia czyli sprzedaż towaru co stanowi przychód. Kwota tego przychodu tj. 18 500,00 zł wpisana została w kolumnie 7 oraz kolumnie 9. Firma DOMSTYLE w czerwcu 2008 roku dokonała jeszcze kilku księgowań sprzedaży towaru. Schemat księgowania tych operacji pozostaje bez zmian, zmieniają się tylko dane oraz pozycje w których zostały zapisane. Sprzedaży dokonano w dniu 12.06.2008r. dla kontrahenta Wyższa Uczelnia w Poznaniu na kwotę 6 250,00 zł oraz w dniu 19.06.2008r. dla FH Kakadu Wrocław na kwotę 9 489,00 zł. W miesiącu czerwcu 2008 roku w książce przychodów i rozchodów nie odnotowano żadnych innych przychodów.

Koszty z jakimi firma miała do czynienia są księgowane w kolumnach od 10 do 15. I tak na przykładzie miesiąca czerwca 2008r firma w kolumnie 10 „zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” zaksięgowała kilka operacji. Jedna z nich to: w pozycji 1 z datą 02.06.2008r numer dowodu księgowego FV 235/06/08  należącym do kontrahenta INPOL-KRAK Kraków (dane te widnieją w kolumnach 4 i 5) opisem zdarzenia gospodarczego kolumna 6 jest zakup materiałów w kwocie 6 300,00 zł. Kwotę tą wpisano w kolumnę 10. W miesiącu czerwcu jest odnotowanych jeszcze kilka takich operacji zakupu materiałów, są one pokazane poniżej w książce przychodów i rozchodów.

Dowód wewnętrzny -DW firmy DOMSTYLE jest to dokument, który zawiera sumę opłat kwartalnych za wodę, energię, gaz i czynsz, i tak w czerwcu 2008r w pozycji 9 z datą 28.06.2008r i kolumnie 3 z numerem dowodu DW 1/06/2008 zostały zaksięgowane opłaty kwartalne za wodę, energię, gaz i czynsz. Łączna kwota została wpisana w kolumnę 13 „ pozostałe wydatki” oraz powtórzono w kolumnie 14 „ razem wydatki”.

Kolejne koszty to również koszty za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za telefony. Operacje te księgowane są zgodnie z zasadą w kolumnie 1 wpisujemy Lp następnie datę z jaką otrzymaliśmy czy to fakturę za telefony czy też wyciąg bankowy -WB, następnie w kolumnie 3 numer dowodu księgowego. W kolumnie 4 i 5 zapisuje się dane kontrahenta, a kwotę kosztu w tym przypadku zapisujemy w kolumnie 13 i powtarzamy w kolumnie 14. Zakup paliwa również jest księgowany jak pozostałe wydatki w kolumnie 13 i 14.

Kolejnym zapisem jaki jest w książce przychodów i rozchodów w miesiącu czerwcu 2008 roku są wypłacone wynagrodzenia pracownicze. Są one zapisane w pozycji 12 z datą 30.06.2008r pod numerem dowodu księgowego kolumna 3 Lista płac 06/2008, opis zdarzenia to wypłata wynagrodzeń pracowniczych. Następnie pozycja ta jest wpisana  w kolumnę 12 „ wynagrodzenia w gotowce i w naturze”, oraz w kolumnie 13 jest wpisana suma składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę.

Dodaj komentarz