Cel i zakres pracy pracy magisterskiej

5/5 - (3 votes)

Jaki jest główny cel pracy magisterskiej? Główny cel pracy jest edukacyjny. Student demonstruje nabyte zdolności i umiejętności podczas wykonywania pracy dyplomowej. Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie potwierdzają wiedzę i kompetencje nabyte podczas studiów.

Cel pracy magisterskiej jest zazwyczaj związany z przedstawieniem nowych informacji lub rozwiązań na dany temat, a także z przygotowaniem studenta do dalszej pracy naukowej lub zawodowej. Celem pracy magisterskiej jest przede wszystkim uzyskanie dyplomu magisterskiego, jednak ta praca powinna także przyczynić się do rozwoju wiedzy w danej dziedzinie lub rozwiązania problemów praktycznych.

Zakres pracy magisterskiej zależy od wybranego tematu i dziedziny. Praca magisterska powinna przedstawiać dogłębną analizę tematu, z uwzględnieniem aktualnego stanu badań i literatury przedmiotu. Praca magisterska powinna także zawierać wyniki własnych badań lub analiz, które wniosą nową wiedzę lub rozwiązania do danej dziedziny.

Zakres pracy magisterskiej powinien być dobrze zdefiniowany i zrozumiały, aby praca była skoncentrowana na konkretnych celach i problemach, które są badane. Praca magisterska powinna także zawierać odpowiednie metodologie badawcze i analizy, aby umożliwić czytelnikowi zrozumienie i ocenę wyników.

Jeśli chodzi o nauki ekonomiczne, co do zasady konieczne jest określenie przedmiotu i przedmiotu badań. Możesz także określić inne dodatkowe zakresy, np. czasowy, przestrzenny.

Zakres podmiotowy dotyczy osób badanych, tzn. należy określić, jaka grupa będzie objęta badaniem, np. kierownicy, kadra zarządzająca, pracownicy produkcyjni itp.

Zakres przedmiotowy wskazuje, jaki rodzaj działalności organizacji podlega kontroli. Konieczne jest zdefiniowanie i scharakteryzowanie klasy badanych obiektów. Chodzi o określenie konkretnej dyscypliny naukowej i zdefiniowanie obszarów jej zainteresowań.

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie przydatności analizy technicznej i analizy fundamentalnej w doborze walorów do portfela inwestycyjnego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W pracy starano się również wykazać, że te dwie metody analizowania rynku akcji są całkiem odmienne, opierają się na zupełnie innych zasadach, jednak zastosowane razem (tzw. technika połączona) mogą dać niebywałe wyniki.

Praca składa się niejako z czterech części zasadniczych, w których kolejno poddano badaniu: polski rynek akcji wartościowych, analizę techniczną, analizę fundamentalną i metodę połączoną.

Dodaj komentarz