Cele działalności przedsiębiorstw

5/5 - (2 votes)

Głównym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie. Charakter ekonomiczny, społeczny i polityczny danej organizacji wyznacza środki, dzięki którym to przetrwanie można osiągnąć. Przy ich doborze trzeba brać pod uwagę interesy grup wewnątrz firmy i wpływ czynników zewnętrznych. Teoretycznie w każdej firmie da się wyróżnić trzy grupy społeczne: właściciele, zarząd i pracownicy. W rzeczywistości jednak role pełnione przez poszczególne grupy nakładają się na siebie i oddziaływają wzajemnie. Poza tym wpływ na sytuację przedsiębiorstw mają inne podmioty gospodarcze, polityka gospodarcza państwa, organizacje społeczne.[1]

W gospodarce rynkowej można dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość. Przy tym podziale najczęściej bierze się pod uwagę: kryteria ilościowe np.: liczba zatrudnionych, wielkość obrotu, wielkość aktywów przedsiębiorstwa oraz kryteria jakościowe, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacją i zbytem.[2]

W Polsce klasyfikacja przedsiębiorstwa na małe i średnie napotyka na problem w związku z brakiem uregulowań prawnych w tej kwestii. Poza tym same firmy nie dostarczają miarodajnych danych dotyczących ich funkcjonowania. Dotyczy to zwłaszcza wielkości obrotów czy zysków. Mimo tego przyjmuje się, że małe firmy są to firmy zatrudniające do 100 pracowników, natomiast firmy średnie mogą zatrudnić od 100 do 300 osób. Poza tym za jednostki prowadzące działalność na małą skalę uważa się podmioty, które zatrudniają do 50 osób oraz, gdy łączna suma aktywów lub pasywów danej jednostki w poprzednim roku obrotowym była niższa od 3000-krotnej kwoty wyznaczonej jako dolna granica zaliczenia składników majątku do środków trwałych.[3]


[1] J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław 1992, s. 38.

[2] J. Targalski, Podstawy przedsiębiorczości, Kraków 1995, s. 43.

[3] T. Domański, Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa, Warszawa 1991, s. 17.

Dodaj komentarz