Rachunek zysków i strat

Głosuj na tę pracę

Drugim elementem sprawozdawczości jest rachunek zysków i strat. Zestawia się w nim elementy kształtujące wynik finansowy, a więc: przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy.

Ogólnie definicje elementów kształtujących wynik finansowy są określone w art. 3 ust. 1 pkt. 30 i 31 UoR w następujący sposób: przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli, kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Przedstawione określenia przychodów, zysków, kosztów i strat SA zbieżne z interpretacja wyniku finansowego, wg której wynik finansowy informuje o zmianie kapitału własnego.

Wyróżnić można dwa warianty sporządzania rachunku zysków i strat:

Ø  Wariant porównawczy

Ø  Wariant kalkulacyjny

Rachunek zysków i strat sporządza się wg metody mieszanej , co oznacza, że niektóre procesy kształtujące wynik finansowy zestawia się wg metody brutto np.: przychody ze sprzedaży produktów oraz koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Jednak pewne składniki ujmuje się metodą netto.

Dodaj komentarz