Rodzaje analiz

5/5 - (2 votes)

Biorąc pod uwagę stopień rozwinięcia metod analizy w przeprowadzanym badaniu przedmiotu, wyróżnić można:

  • analizę elementarną, która obejmuje rozłożenie badanego przedmiotu na elementy bez ustalania wzajemnych związków,
  • analizę funkcyjną, która uwzględnia związki między składnikami badanego przedmiotu,
  • analizę logiczną, która uwzględnia logiczne stosunki składników badanego przedmiotu.[1]

Biorąc pod uwagę tok analizy można wyróżnić:

  • analizę dedukcyjną, w której przechodzi się od skutków do przyczyn,
  • analizę indukcyjną, w której najpierw rozpatruje się zjawiska szczegółowe, a następnie przechodzi do zjawisk bardziej złożonych.[2]

Biorąc pod uwagę różny stopień pogłębienia badania wskaźników, wyodrębnia się:

  • analizę porównawczą, która polega na określeniu bezpośrednich związków kształtujących się między wskaźnikami ekonomicznymi, co pozwala na ustalenie odchyleń oraz dokonanie na ich podstawie ogólnej oceny;
  • analizę przyczynową, która polega na ustaleniu odpowiednio wyizolowanych czynników, które pociągnęły za sobą określone uprzednio odchylenia, oraz stopnia intensywności ich oddziaływania.[3]

[1] L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s.15.

[2] Ibidem, s.15.

[3] Ibidem, s.16.

Dodaj komentarz