Analiza fundamentalna

5/5 - (3 votes)

Stosując analizę fundamentalną inwestor interesuje się jedynie emitentem papieru wartościowego oraz otoczeniem ekonomicznym, w którym on funkcjonuje. Poprzez zbadanie jego kondycji finansowej, jego silnych i słabych stron oraz perspektyw rozwoju, odpowiada sobie na pytanie czy warto zainwestować w jego papiery wartościowe. Kompleksowemu zbadaniu kondycji emitenta towarzyszy analiza jego otoczenia makroekonomicznego i dzięki temu pozwala to na wskazanie podmiotu, który ma najlepsze możliwości wzrostu zysków w przyszłości.[1]

Analiza fundamentalna jest formą wyceny rynku kapitałowego polegającą na ocenie procesów zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym giełdy.

Zwolennicy analizy fundamentalnej przy wyborze najbardziej atrakcyjnych spółek odwołują się m.in. do:

 • badania zestawień okresowych oraz bilansów rocznych spółek,
 • analizowania prognoz przyszłych zysków spółki,
 • analizie zysków wypracowanych w danym okresie oraz poniesionych strat,
 • badaniu strategii rozwoju wybranej przez spółkę.

Proces wyboru rodzaju inwestycji odnosi się również do:

 • ogólnej kondycji gospodarczej kraju,
 • realizowanej przez rząd i bank centralny polityki monetarnej,
 • analizy branży, w której działa spółka,
 • silnych i słabych stron, szans i zagrożeń jakie stoją przed daną spółką.

Wynika z tego, że analiza fundamentalna służy do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie wszechstronnej oceny spółki z przeszłości. Do wniosków dochodzi się po analizie wyników z minimum trzyletniego okresu czasowego działalności spółki. Dla osiągnięcia zadawalającego rezultatu powinno się wydłużyć do 5 lat projekcję czasową analizy wyników spółki. Tak więc w przypadku GPW w Warszawie analitycy dysponują już (dla części spółek) wystarczającą ilością danych do podejmowania decyzji.

Sens analizy fundamentalnej polega nie na wskazaniu firm dobrych, ale na wyselekcjonowaniu spółek, które są lepsze niż ktokolwiek może przypuszczać, czy też sądzić. Analogicznie firmy kiepsko postrzegane przez rynek mogą stanowić doskonałe okazje inwestycyjne, jeśli oczywiście nie są aż tak złe jak to się powszechnie wydaje. Nie wystarczy zatem przeprowadzenie dobrej analizy fundamentalnej – zarobić można jedynie wtedy kiedy przeprowadzona analiza jest lepsza niż analiza konkurencji.

Przeciwnicy analizy fundamentalnej bardzo często podważają możliwość uwzględnienia bardzo dużej liczby różnego rodzaju ryzyk w sporządzanej wycenie spółki, w tym m.in. ryzyka stopy procentowej związanego ze zmianą podstawowych stóp procentowych na rynku, ryzyka kursów walut na rynku, ryzyka siły nabywczej – zwane też ryzykiem inflacji, ryzyka politycznego związanego ze zmianami legislacyjnymi, podatkowymi itp. Analiza fundamentalna nie jest metodą idealną, cechują ją różne wady, które rzutują na uzyskiwane efekty decyzji inwestycyjnych.

Oto najważniejsze z nich:

 • założenie, że spółka, której zyski rosły do tej pory, będzie umacniać się nadal – zyski spółek nie rosną dlatego, że robiły to w niedalekiej przeszłości, lecz dlatego, że spółki są znakomicie zarządzane, dysponują coraz lepszą technologią i są świetnie promowane,
 • założenie, że tempo wzrostu utrzyma się na obecnym poziomie,
 • w życiu gospodarczym nie występują żadne fluktuacje – w gospodarce kapitalistycznej występują ekspansje i recesje, których skutki odczuwają niemal wszystkie przedsiębiorstwa,
 • brak uwzględnienia faktu, że ceny rynkowe wyprzedzają wiedzę fundamentalną.

Jedną z poważniejszych wad analizy fundamentalnej jest przyjmowane założenie o utrzymaniu się obecnych tendencji ujawnianych w raportach finansowych. W prawdziwym życiu gospodarczym tendencje się zmieniają, co powoduje, że prognozowanie staje się znacznie utrudnione.

—————————————————-

[1] P. Zielonka, O przewidywaniu cen akcji, Warszawa 2000, s. 23

Analiza fundamentalna

Głosuj na tę pracę

Do podstawowych wad analizy fundamentalnej można zaliczyć:

 1. założenie, że spółka, której zyski rosły do tej pory, będzie umacniać się nadal – zyski spółek nie rosną, dlatego, że robiły to w niedalekiej przeszłości, lecz dlatego, że spółki są znakomicie zarządzane, dysponują coraz lepszą technologią i są świetnie promowane,
 2.  założenie, że tempo wzrostu utrzyma się na obecnym poziomie,
 3. domniemanie, że w życiu gospodarczym nie występują żadne fluktuacje – w gospodarce kapitalistycznej występują ekspansje i recesje, których skutki odczuwają niemal wszystkie przedsiębiorstwa,
 4. brak uwzględnienia faktu, że ceny rynkowe wyprzedzają wiedzę fundamentalną,
 5. jedną z poważniejszych wad analizy fundamentalnej jest przyjmowane założenie o utrzymaniu się obecnych tendencji ujawnianych w raportach finansowych. W prawdziwym życiu gospodarczym tendencje się zmieniają, co powoduje, że prognozowanie staje się znacznie utrudnione.

Sens analizy fundamentalnej polega nie na wskazaniu firm dobrych, ale na wyselekcjonowaniu spółek, które są lepsze niż ktokolwiek może przypuszczać, czy też sądzić. Analogicznie firmy kiepsko postrzegane przez rynek mogą stanowić doskonałe okazje inwestycyjne, jeśli oczywiście nie są aż tak złe jak to się powszechnie wydaje. Nie wystarczy, zatem przeprowadzenie dobrej analizy fundamentalnej – zarobić można jedynie wtedy, kiedy przeprowadzona analiza jest lepsza niż analiza konkurencji.

Przeciwnicy analizy fundamentalnej bardzo często podważają możliwość uwzględnienia bardzo dużej liczby różnego rodzaju ryzyk w sporządzanej wycenie spółki, w tym m.in. ryzyka stopy procentowej związane ze zmianą podstawowych stóp procentowych na rynku, ryzyka kursów walut na rynku, ryzyka siły nabywczej – zwane też ryzykiem inflacji, ryzyka politycznego związanego ze zmianami legislacyjnymi, podatkowymi itp.

Analiza fundamentalna

Głosuj na tę pracę

W literaturze można znaleźć wiele definicji analizy fundamentalnej. Według jednej z nich[1] jest to metoda przewidywania przyszłych ruchów cen instrumentu finansowego na podstawie czynników i danych ekonomicznych, politycznych oraz środowiskowych, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na poziom popytu i podaży na dany instrument.

Analiza fundamentalna koncentruje się na emitencie papieru wartościowego oraz otoczeniu ekonomicznym, w który on funkcjonuje. W niniejszej pracy tym otoczeniem będzie cała branża farmaceutyczna.

W ramach analizy finansowej badana jest kondycja finansowa, silne i słabe strony oraz perspektywy rozwoju spółki. Na tej podstawie odpowiada się na pytanie czy warto zainwestować w papiery wartościowe danego przedsiębiorstwa. Kompleksowej analizie kondycji emitenta towarzyszy również analiza jego otoczenia makroekonomicznego, co pozwala na wybór firmy o najlepszych perspektywach w przyszłości.

Analiza fundamentalna służy do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie wszechstronnej oceny spółki opartej o dane (ekonomiczno-finansowe) z przeszłości. Do wniosków dochodzi się po analizie wyników z minimum trzyletniego okresu działalności spółki. W celu osiągnięcia bardziej prawdopodobnego wnioskowania należy wydłużyć analizę o dane sprzed pięciu lat.

W przypadku polskiego rynku i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dysponujemy dla części spółek wystarczającą ilością danych do podejmowania decyzji. W przypadku pierwszych 10-15 spółek, które jako pierwsze zadebiutowały na giełdzie, dysponujemy pewnym materiałem porównawczym, który sięga 1992 roku. Jeżeli chodzi o spółki branży farmaceutycznej… tutaj trzeba sprawdzić.

Analiza fundamentalna bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • politykę fiskalną i monetarną;
 • ogólny klimat ekonomiczny;
 • zdarzenia polityczne;
 • pozycję finansową spółki;
 • sytuację w poszczególnych branżach.

Analiza fundamentalna udowodniła empirycznie, że istnieje silna korelacja pomiędzy wzrostem zysku spółki, a wzrostem kursu.

Źródłami informacji w analizie fundamentalnej są:

 • prospekt emisyjny.
 • okresowe i roczne raporty,
 • analizy rynkowe,
 • wskaźniki ekonomiczne.

W analizie stosuje się też czynniki niemierzalne takie jak pesymizm lub optymizm. Oprócz tego, niezmiernie ważne jest przeprowadzenie analizy wartości bilansowych i z rachunku wyników pod kątem ich struktury jak i tempa zmian.

Dwoma najważniejszymi wskaźnikami jest tempo zmiany przychodów i tempo zmiany zysku. Należy analizować wskaźniki zewnętrzne dotyczące całej gospodarki tj. indeksy produkcyjne, poziomy stóp procentowych i sprawozdania bilansu państwowego – określamy, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego jest cała gospodarka (za pomocą wskaźników zewnętrznych), następnie wskaźniki wewnętrzne tj. wskaźniki płynności, aktywności, rentowności, zadłużenia oraz struktury i dynamiki wartości z bilansu i rachunku wyników poszczególnych przedsiębiorstw – rozważenie sytuacji ekonomicznej poszczególnych spółek (za pomocą wskaźników wewnętrznych).
Ważne są wartości bezwzględne charakteryzujące daną spółkę tj. wielkość majątku, produkcji, zatrudnienia i kapitału – określenie wartości bezwzględnych jest ściśle związana ze skłonnością do ryzyka poszczególnych banków (lub graczy).

Każdy stosujący to podejście do analizy musi sam wybrać czy kupować akcje dużych, renomowanych firm o małym ryzyku inwestycyjnym, czy też postawić na małe, nowe i prężne spółki, które w krótkim czasie mogą podwoić zyski lub stanąć na krawędzi bankructwa.


[1] Budziak T. „Ile warte jest przedsiębiorstwo”, Poltext, Warszawa 1991, s. 37.