Wskaźniki płynności

5/5 - (2 votes)

Wskaźniki płynności finansowej wyrażają zdolność do upłynnienia aktywów, to znaczy mierzą zdolność podmiotu do wywiązania się ze zobowiązań, które ciążą na nim w najbliższym okresie (do1 roku). W praktyce do oceny płynności finansowej firmy wykorzystuje się wskaźniki:

  • bieżącej płynności,
  • podwyższonej płynności – szybki.

Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio)

Wskaźnik ten mierzy stopień pokrycia zobowiązań bieżących bieżącymi aktywami.

Aktywa bieżące to składniki majątkowe, które we względnie krótkim okresie mogą być zamienione na gotówkę. Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) natomiast powinny być we względnie krótkim okresie spłacone. Poziom wskaźnika bieżącej płynności zależy od szeregu czynników, wśród których najistotniejsze to: specyfika branży, zmieniające się warunki otoczenia oraz przyjęta przez firmę strategia finansowania (m.in. cykl inkasa należności i regulowania zobowiązań).

Optymalny poziom wskaźnika, dający realne zapewnienie spłaty zobowiązań, powinien utrzymywać się w granicach od 1,5 do 2,0.Jeśli wskaźnik spadnie poniżej  1,2 będziemy mieli styczność z  zagrożeniem bezpieczeństwa finansowego firmy.

Wskaźnik podwyższonej płynności – szybki (quick ratio)

Wskaźnik ten odnosi aktywa najbardziej płynne do bieżących (krótkoterminonowych) zobowiązań.

Wskaźnik określa zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań najbardziej płynnym majątkiem obrotowym tj. środkami pieniężnymi, należnościami i krótkoterminowymi papierami  wartościowymi. Wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna kształtować się w okolicach jedności, jednak jest to poziom idealny, rzadko spotykany w praktyce. Za zadowalające uznaje się wskaźniki, których wartości mieszczą się w przedziale 1-1,2. Z chwilą, gdy wartość wskaźnika płynności przyspieszonej spada poniżej jedności, pojawia się zagrożenie bieżącej zdolności firmy do terminowego regulowania jej zobowiązań. W takiej sytuacji jednostka może szukać pomocy na zewnątrz. Może to oznaczać konieczność zaciągnięcia kredytu, sprzedaży aktywów lub akceptacji stopniowego wzrostu zobowiązań.

Dodaj komentarz