Zestawienie przychodów i kosztów w firmie

5/5 - (1 vote)

Poniższy podrozdział przedstawia analizę porównawczą przychodów oraz  kosztów uzyskania przychodu w badanej firmie w latach 2008-2010.

Wykres nr 1 Porównanie przychodów i kosztów  firmy DOMSTYLE w latach  2008-2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

Dane zawarte w wykresie przedstawiają lata 2008-2010 firmy DOMSTYLE.

Z wykresu wynika, iż największe przychody firma osiągnęła w roku 2009. Przychody te są wyższe o około 5,78%  od roku 2008. Jest to wynikiem pozyskania nowych kontrahentów, podpisaniem nowych umów. Z kolei rok 2010 był w badanym okresie najmniej korzystniejszym okresem i osiągnięto najmniejszy przychód w firmie. Przychód ten zmniejszył się o około 17% od przychodu w roku 2009. Do sytuacji tej przyczynił się światowy kryzys finansowy. Firmy, szkoły i prywatni użytkownicy z braku środków dokonywali mniejszych zakupów. Koszty firmy DOMSTYLE rozkładają się współmiernie do osiągniętego przychodu tzn. w roku 2009 były największe natomiast najmniejsze były w roku 2010.

Rok 2011 dla firmy DOMSTYLE budzi nowe nadzieje ponieważ firma postawiła na rynki zbytu na terenie Czech, Słowacji oraz Niemiec. Zostały podpisane z kilkoma nowymi kontrahentami z tamtych terenów umowy przedwstępne. Zwiększenie produkcji przyczyni się do wzrostu zatrudnienia pracowników w firmie DOMSTYLE.

Wykres nr 2  Dochody  firmy DOMSTYLE w latach  2008-2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

Ustalenie przychodów za analizowane lata wykazało, że najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa był rok 2009. W bieżącym roku przychody spółki wyniosły 61.252,00 zł i wzrosły w stosunku do 2008 roku o 6.878,00 zł, tj. o około 12,6% oraz o 24.878,00 zł w stosunku do 2010 roku. Przychody w 2010 roku są najniższe w analizowanym okresie i wynoszą 36.373,00 zł. Różnica między rokiem 2008 wyniosła 18 000,00 zł. Na przychody spółki w 2009 roku wpływ miało duże zapotrzebowanie rynku na oferowany asortyment. W strukturze sprzedaży odnotowano wzrost sprzedaży hurtowej, który został osiągnięty dzięki pozyskiwaniu coraz większej liczby nowych kontrahentów. Ponadto dużą rolę w segmencie zakupowym odgrywały przetargi wewnętrzne, które odpowiadały za ok. 23% całkowitych przychodów spółki. Rok 2008 był dla spółki słabszy ze względu na fakt, że firma weszła w struktury przetargów publicznych i zainwestowała w nowy, lepszy park maszynowy, co miało zapewnić i doprowadzić do wyższych zysków firmy. Znajduje to odzwierciedlenie w przychodach spółki zaprezentowanych na koniec 2009 roku. W 2010 roku przychody DOMSTYLE nie osiągnęły zakładanych wyników, czyli oczekiwanych przychodów, które powinny były wzrosnąć o około 13,5% więcej niż w 2009 roku. Ponadto DOMSTYLE doświadczyła obserwowanego spowolnienia gospodarczego i spadku zainteresowania konsumentów w 2010 roku, co negatywnie wpłynęło na przychody ze sprzedaży. Rok 2011 otwiera jednak nowe perspektywy dla dalszego rozwoju działalności firmy.

Tabela nr 7  Struktura przychodów ze sprzedaży produkowanego asortymentu firmy

 

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

tys. zł

%

tys. zł

%

tys. zł

%

Sprzedaż  hurtowa

287 350,00

77,5

285 576,00

72,79

257 021,00

79

Sprzedaż zlecona

83 579,00

22,5

67 306,00

17,15

23 215,00

7,15

Przetargi krajowe

0,00

0

39 493,00

10,06

44 987,00

13,85

Razem przychody ze sprzedaży

370 929,00

100

392 375,00

100

325 223,00

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

Największą formą sprzedaży jest sprzedaż hurtowa, która osiągnęła poziom powyżej 72%  wszystkich przychodów ze sprzedaży w badanych latach. Sprzedaż  hurtowa to sprzedaż towaru do dalszej odsprzedaży m.in. hurtowniom meblarskim, sklepom meblowym oraz centrum sieci sklepów meblowych. Drugą pod względem udziałów w sprzedaży jest sprzedaż zlecona i tak w roku 2008 osiągnęła 22,5% w stosunku do całego przychodu, natomiast w roku 2009 spadła o 5,35% w odniesieniu do roku 2008. Rok 2010 ogólnie był słabym rokiem spowodowane to było recesją gospodarczą, ale poczynione inwestycje w roku 2008 w dziedzinie przetargów krajowych zaowocowały w roku 2009 ponieważ ich udział w sprzedaży towarów to 10,06% a w roku 2010 wzrosła liczba zamówień publicznych o 3,79% w stosunku do roku 2009. Firma DOMSTYLE w roku 2011 postawiła na poszerzenie sprzedaży w tych trzech segmentach poprzez umocnienie więzi z obecnymi kontrahentami jak również pozyskiwanie nowych. W roku 2011 zostanie dodany kolejny segment sprzedaży tj. sprzedaż  zagraniczna.

Dodaj komentarz