Analiza techniczno-ekonomiczna

5/5 - (1 vote)

W warunkach gospodarki rynkowej decydujące znaczenie posiada analiza finansowa, stanowiąc punkt wyjścia i podstawowy zakres każdej analizy ekonomicznej. Zagadnienia, którymi zajmuje się analiza finansowa to: wstępna i rozwinięta analiza bilansu, rachunku wyników, źródeł przychodów i kierunków rozchodów, analiza wyniku finansowego i czynników go kształtujących oraz analiza sytuacji finansowej badanej jednostki gospodarczej.[1]

Analiza techniczno-ekonomiczna zajmuje się oceną poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: ilości i asortymencie produkcji, metodach jej wytwarzania, wyposażeniu technicznym, zatrudnienia, płacach itp. Ocenę stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji przeprowadza się z punktu widzenia ich wpływu na wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa.[2]

Istnieje konieczność wzajemnego powiązania analizy finansowej z analizą techniczno-ekonomiczną. Wyniki finansowe stanowią jedynie odzwierciedlenie rezultatów osiągniętych na poszczególnych odcinkach działalności przedsiębiorstwa. Natomiast przyczyny kształtowania się tych wyników na określonym poziomie tkwią w stopniu wykorzystania poszczególnych czynników produkcji i w otoczeniu przedsiębiorstwa. Powiązania między analizą finansową i analizą techniczno-ekonomiczną prezentuje rysunek 2.

Analiza finansowa zajmuje się oceną finansowej strony działalności przedsiębiorstwa nie tylko w stosunku do założeń planowych, lecz również w stosunku do okresów ubiegłych i wielkości osiągniętych przez inne firmy. Wartość praktyczna analizy zależy w znacznym stopniu od właściwego ustalenia czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa.[3]

Rys.2. Zakres analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna

Analiza finansowa

Analiza techniczno-ekonomiczna

¨ wstępna analiza bilansu

¨ analiza rachunku wyników

¨ ustalenie i ocena przepływów pieniężnych

¨ analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

¨ czynnikowa analiza wyniku finansowego (przychodów ze sprzedaży, kosztów)

¨ analiza produkcji

¨ analiza zatrudnienia, płac i wydajności

¨ analiza wyposażenia przedsiębiorstwa w środki trwałe

¨ analiza gospodarki materiałowej

¨ analiza postępu technicznego i nowych uruchomień

Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 2002, s.14


[1] M.Sierpińska, T.Jachna, op. cit., s.13.

[2] Ibidem s.13.

[3] T.Jachna, M.Sierpińska, Ocena bieżącej działalności firmy, Kraków 1991, s.14.

Dodaj komentarz