Bilans

5/5 - (1 vote)

Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym.

Zawiera on wzajemnie powiązane dane wartościowe, charakteryzujące stan środków przedsiębiorstwa.

Specyficzną cechą bilansu jest odzwierciedlenie środków gospodarczych przedsiębiorstwa tylko w wyrażeniu wartościowym oraz dwóch organicznie powiązanych ze sobą przekrojów podziału majątku – według środków gospodarczych i pasywów.

Bilans ma układ zagadnieniowy, co znacznie ułatwia dokonywanie oceny, prawidłowości finansowania środków i źródeł ich pochodzenia. W ramach grupy występuje dalszy ich podział na podgrupy i pozycje sprawozdawcze.

Stosowany w praktyce układ bilansu na grupy i ujmowanie poszczególnych środków i źródeł ich finansowania w ściśle określonej kolejności nie ma charakteru przypadkowego. Przy grupowania A i P przyjmuje się kryteria ekonomiczne tj. aktywa SA ułożone wg rosnącego stopnia płynności, natomiast pasywa wg rosnącego stopnia wymagalności.

Obecnie stosowana metoda sporządzania bilansu jest tzw. metoda netto.

Polega ona na tym, że wybrane pozycje bilansowe pomniejsza się o odpowiednie wielkości je korygujące a nie wykazuje oddzielnie, np.:

Ø  Składniki aktywów pomniejsza się o odpisy aktualizujące ich wartość

Ø  Kapitał podstawowy pomniejsza się o należne kwoty na poczet kapitału oraz udziały własne do umorzenia

Ø  ŚT i WNIP wykazuje się po odjęciu odpisów umorzeniowych

Wynik finansowy, bez względu na jego wartość, wykazuje się zawsze w pasywach.

Dodaj komentarz