Inwestowanie

5/5 - (2 votes)

Inwestowanie jest procesem gospodarczym, który podlega sterowaniu ekonomicznemu, podobnie jak wszystkie inne procesy związane z działalnością przedsiębiorstwa. Sterowanie inwestycjami ma na celu określenie, jakie rodzaje nakładów inwestycyjnych należy ponieść. Jest to zatem proces identyfikowania, planowania, oceniania i finansowania głównych projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Inwestycje są niezwykle ważne z następujących powodów: ogrom ponoszonych nakładów, długotrwałości procesu, wpływu na przyszły stan przedsiębiorstwa. Dlatego wymagają one szczególnie ostrożnych, systematycznych analiz. Na rozwiązanie problemów inwestycyjnych składają się następujące elementy:

  • określenie potrzeb przedsiębiorstwa, których zaspokojenie wymaga zastosowania procesu inwestycyjnego,
  • określenie inwestycyjnych możliwości przedsiębiorstwa w odniesieniu do sformułowanych potrzeb,
  • zebranie stosownych informacji dotyczących poszczególnych możliwości w celu przeprowadzenia ich oceny,
  •  określenie metod oceny projektów inwestycyjnych,
  • dokonanie obliczeń przy zastosowaniu wybranych metod rachunku,
  • określenie kryteriów, według których dany projekt inwestycyjny ma być zaakceptowany,
  • wskazanie projektów inwestycyjnych, spełniających przyjęte kryteria,
  • szczegółowe określenie środków finansowania wybranych projektów,
  • finansowanie przyjętych projektów inwestycyjnych zgodnie z planem,
  • systematyczny nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego aż do rozpoczęcia eksploatacji.

Efektem procesu inwestycyjnego jest zmiana możliwości przedsiębiorstwa w zakresie technicznym i finansowym. Efekt ten zależy między innymi od: wyboru projektu inwestycyjnego, poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz osiąganych dochodów z realizacji projektu.[1]

Jak wynika z powyższego działalność przedsiębiorstw nastawiona jest głównie na osiąganie wymierzonych wyników pieniężnych. Jest to związane z podejmowaniem odpowiednich decyzji finansowych, które powinny być oparte na różnego rodzaju rachunkach i wyliczeniach. Poprawność decyzji finansowych jest więc uwarunkowana poprawnością rachunków, które je poprzedzają. Nieodpowiednio sporządzane rachunki mogą mieć groźne następstwa, na przykład w postaci bankructwa firmy czy utraty znacznej części kapitału. Dlatego też poznanie i przyswojenie sobie poprawnej metodologii sporządzonych rachunków finansowych jest niezbędny, elementem w prowadzeniu i zarządzaniu firmą.


[1] M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Warszawa 1999, s. 68-69.

Dodaj komentarz