Źródła informacji do oceny finansowej

5/5 - (2 votes)

Wyniki analizy finansowej uzależnione są w dużym stopniu od materiałów źródłowych.

Możemy wyszczególnić trzy podstawowe grupy informacji wykorzystywanych dla potrzeb analizy finansowej[1]:

1. Ze względu na źródła pozyskania:

 • wewnętrzne – zawierające dane o przedsiębiorstwie,
 • zewnętrzne – informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa.

2. Ze względu na sposób uzyskania:

 • pierwotne – nieprzetworzone, gromadzone dla określonych problemów decyzyjnych,
 • wtórne – przetworzone, opracowane przez innych.

3. Ze względu na charakter podejmowania decyzji:

 • operacyjne – dla rutynowych i powtarzających się problemów,
 • strategiczne – dla podejmowania decyzji o dłuższym niż operatywny horyzoncie czasowym

Do podstawowych źródeł oceny przyszłej i bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wymagane są raporty finansowe w postaci:

 • rachunku zysków i strat,
 • bilansu firmy,
 • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Do pozostałych sprawozdań finansowych potrzebnych do oceny finansowej przedsiębiorstwa należy:

 • § pozostała sprawozdawczość sporządzana głównie na rzecz GUS (np. o stanie i ruchu środków trwałych).
 • § księgi rachunkowe przedsiębiorstwa, szczególnie zestawienia obrotów i sald na kontach syntetycznych
 • § dokumenty dotyczące różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • § oświadczenia podatkowe, sprawozdania i wnioski pokontrolne, wyniki inwentaryzacji,
 • § plany gospodarcze przedsiębiorstw, ich programy rozwojowe, wykonywane wcześniej bieżące analizy odcinkowe i okresowe,
 • § rozmowy i dyskusje z przedstawicielami kadry kierowniczej,
 • § informacje zewnętrzne dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa pochodzące ze źródeł: GUS i WUS, publikacje w prasie fachowej, wyniki prowadzonej analizy rynku, itp.[2]
Bardzo ważny jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych, ponieważ są jednymi z podstawowych elementów mówiących o jakości przeprowadzonej analizy. Zły i niekompletny dobór materiałów może stać się przyczyną błędnych ustaleń, co może spowodować podjęcie nieskutecznego działania.Informacje do sporządzania analizy powinny dotyczyć kilku okresów, ponieważ wtedy będzie zachowany warunek porównawczy badanych zjawisk oraz będzie istniała możliwość określenia tendencji rozwoju poszczególnych zjawisk.

——————————————————

[1] Z. Leszczyński, A. Skowronek – Mielczarek, Analiza ekonomiczno – finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000, s. 19

[2] Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno – finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000, s. 20.

Dodaj komentarz